Dokumenty

Tabulka Seznam

Řadit podle: důležitosti data nadpisu počtu stažení


Zákony a jiné právní normy

Soubor DatumVelikost
ikona souboru Normativní instrukce č. 5/2013 ? 06.12.2013 123,88 KB

K 1. 1. 2013 zaniká nárok na dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Výplata dávek pěstounské péče podle zmíněného zákona se provede naposledy za měsíc prosinec 2012.

ikona souboru Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 28. ledna 2012 ? 06.12.2013 535,17 KB

Hlavní okruhy změn

  • Nastavení podmínek pro vytvoření sítě služeb pro práci v rodinách
  • Stanovení závazných postupů pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalších účastníků systému
  • Rozvoj náhradní rodinné péče, zvýšení podpory pěstounské péče, hmotné zajištění pěstounské péče na přechodnou dobu, změna způsobu příprav pěstounů, vytváření podmínek pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové i stávající pěstounské rodiny
  • Zavedení standardů kvality práce a nastavení minimálních rámců činnosti pro všechny subjekty v systému
ikona souboru Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 ? 06.12.2013 727,40 KB

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí

  • Prošla dvakrát mezirezortním připomínkovým řízením
  • Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona 28. 12. 2011.
  • Sněmovní tisk 564, senátní tisk 374
  • Definitivně schválena Poslaneckou sněmovnou dne 7. 11. 2012
  • Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 401/2012
  • Účinnost od 1. 1. 2013
ikona souboru Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů ? 06.12.2013 950,36 KB

Cílem publikace je zmapovat vytíženost pracovníků a pracovnic orgánů sociálněprávní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností a mimo jiné také kvantifikovat všechny úkony vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí, a to jak z hlediska činností definovaných zákonem, tak z hlediska samotné praxe. Zahrnuty jsou tedy aktivity v oblasti přímé práce s klienty, v oblasti prevence, osvěty, právních aktivit, administrativy, vzdělávání a další. Při výzkumu byly použity kvantitativní i kvalitativní sociálně-vědní metodické přístupy.

ikona souboru Sbírka předpisů ČR ? 06.12.2013 706,86 KB

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

ikona souboru Soubor otázek a odpovědí k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ? 06.12.2013 701,74 KB

Část druhá: Základní ustanovení sociálně-právní ochrany.

ikona souboru Soubor vybraných dokumentů Rady Evropy v oblasti ochrany práv dětí ? 06.12.2013 1,56 MB

Výbor ministrů v souladu s ustanoveními článku 15.b Stanov Rady Evropy, maje na zřeteli skutečnost, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší míry jednoty mezi jejími členy tím, mimo jiné, že bude prosazovat přijetí společených pravidel v právních záležitostech, domnívaje se, že je možné zkvalitnit právní systémy týkající se rodičovských povinností s cílem podpořit rozvoj osobnosti dítěte a chránit jeho osbu a jeho morální a materiální zájmy a zároveň zaručit právní rovnost mezi rodiči, doporučuje vládám členských států upravit, bude-li to nezbytné, svou legislativu tak, aby odpovídala zásadám souvisejícím s rodičovskými povinnostmi, jež jsou uvedeny v příloze tohoto doporučení.

ikona souboru Studie o právech dítěte ? 06.12.2013 660,00 KB

Implementace zkušeností dobré praxe ve vzdělávání v oblasti práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České republice.

ikona souboru Úmluva o právech dítěte ? 06.12.2013 144,83 KB

Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených národů je uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech příslušníků lidské rodiny základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, majíce na mysli, že lid spojených národů v Chartě znovu potvrdil svou víru v základní lidská práva, důstojnost a hodnotu lidské osobnosti a že vyjádřil své odhodlání podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň při větší svobodě.
 

ikona souboru Vyhláška ze dne 17. prosince 2012 ? 06.12.2013 394,25 KB

O provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Formuláře

Soubor DatumVelikost
ikona souboru Vyplněný vzorový IPOD 30.03.2015 2,73 MB

Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2018