Dokumenty

Tabulka Seznam

Řadit podle: důležitosti data nadpisu počtu stažení


Zákony a jiné právní normy

Soubor VelikostSekce
ikona souboru Soubor vybraných dokumentů Rady Evropy v oblasti ochrany práv dětí ? 1,56 MB Dokumenty

Výbor ministrů v souladu s ustanoveními článku 15.b Stanov Rady Evropy, maje na zřeteli skutečnost, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší míry jednoty mezi jejími členy tím, mimo jiné, že bude prosazovat přijetí společených pravidel v právních záležitostech, domnívaje se, že je možné zkvalitnit právní systémy týkající se rodičovských povinností s cílem podpořit rozvoj osobnosti dítěte a chránit jeho osbu a jeho morální a materiální zájmy a zároveň zaručit právní rovnost mezi rodiči, doporučuje vládám členských států upravit, bude-li to nezbytné, svou legislativu tak, aby odpovídala zásadám souvisejícím s rodičovskými povinnostmi, jež jsou uvedeny v příloze tohoto doporučení.

ikona souboru Studie o právech dítěte ? 660,00 KB Dokumenty

Implementace zkušeností dobré praxe ve vzdělávání v oblasti práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České republice.

ikona souboru Úmluva o právech dítěte ? 144,83 KB Dokumenty

Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených národů je uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech příslušníků lidské rodiny základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, majíce na mysli, že lid spojených národů v Chartě znovu potvrdil svou víru v základní lidská práva, důstojnost a hodnotu lidské osobnosti a že vyjádřil své odhodlání podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň při větší svobodě.
 

ikona souboru Vyhláška ze dne 17. prosince 2012 ? 394,25 KB Dokumenty

O provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Formuláře

Soubor VelikostSekce
ikona souboru Vyplněný vzorový IPOD 2,73 MB Dokumenty
ikona souboru Vzorové vyhodnocení 12,04 MB Dokumenty
ikona souboru Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů ? 259,41 KB Dokumenty

Příloha k žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče.

ikona souboru Vzor dohody o výkonu pěstounské péče ? 204,61 KB Dokumenty

V tomto materiálu předkládaná dohoda o výkonu pěstounské péče je určena především poskytovatelům tzv. doprovázejících odborných služeb v náhradní rodinné péči, kteří jsou osobami pověřenými k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Tedy těm organizacím, které jsou pověřeny k tomu, aby s pěstouny v nejširším smyslu slova uzavíraly dohody o výkonu pěstounské péče.

ikona souboru Vzor správního rozhodnutí ? 74,76 KB Dokumenty

Vzor správního rozhodnutí.

ikona souboru Žádost o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ? 880,74 KB Dokumenty

Formulář Žádost o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

ikona souboru Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu ? 717,34 KB Dokumenty

Formulář Žádost o zařazení do evidence žadatelů.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2017