Dokumenty

Tabulka Seznam

Řadit podle: důležitosti data nadpisu počtu stažení


Ostatní

Soubor VelikostSekce
ikona souboru Nemluvím, stejně mě neposlouchají 9,49 MB Dokumenty
ikona souboru Co je pro nás v životě důležité? ? 302,53 KB Dokumenty

Přestože problematice hodnot byla v sociologii již věnovaná řada textů, neexistuje v současné sociologii jednotná teoretická koncepce hodnot. Podle Strmisky napočítal Lautman v roce 1981 při snaze identifikovat pojetí hodnot v sociálních vědách dokonce 180 různých definic pojmu „hodnota“ [Strmiska 1996: 375]. Pojem hodnot však není pouze teoreticky neukotvený, ale nejednotnost panuje také v metodologické rovině.

ikona souboru Fórum sociální politiky ? 4,03 MB Dokumenty

Odborný recenzovaný časopis č. 1/2007
 

ikona souboru Informace o systému podpory rodiny v České republice ? 280,20 KB Dokumenty

Prioritní charakter rodinné politiky pro ČR je akcentován na rodiny s nezaopatřenými dětmi vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji, jež je v ČR provázen zvláště intenzivním stárnutím populace spojeným s mnoha negativními socioekonomickými důsledky. Současná česká rodina se potýká s řadou socioekonomických překážek, společenských tlaků, kulturně hodnotových proměn a rozporů a vysokých nároků na výchovu dětí a jejich péči. Tyto skutečnosti způsobují ztížení podmínek k jejímu bezproblémovému fungování a obtížnější naplňování jejích potřeb.

ikona souboru Komerční sexuální zneužívání dětí ? 1,07 MB Dokumenty

KSZD je hrubým porušením dětských práv a trestným činem; přesto v současné době sledujeme ve světě vzestupný trend všech forem a tato skutečnost se nevyhnula ani České republice. Komerčním sexuálním zneužíváním dětí se rozumí „použití dítěte pro sexuální účely výměnou za peníze nebo za odměnu v naturáliích mezi dítětem, zákazníkem, prostředníkem nebo agentem a jinými, kdy vydělávají na obchodu s dětmi pro tyto účely“.

ikona souboru Mezinárodní konference o Rodinné politice 2006 ? 1,21 MB Dokumenty

Česká republika prošla v 90. letech celou řadou společenskýc změn. Tyto změny se projevily také v demografickém chování obyvatelstva. Jedním z jejich základních rysů je snížení poštu rodících se dětí. Tento jev se odborně nazývá second demographic transition (druhý demografický přechod). V západní Evropě proběhl dříve a jeho stěžejním znakem je pokles úrovně plodnosti. Souvisí zejména s osobní seberealizací, zlepšením zdravotnické péče, dostupností antikoncepce, uplatněním žen na trhu práce atd.

ikona souboru Náhradní rodinná péče pro žadatele ? 1,16 MB Dokumenty

Náhradní rodinná péče (NRP) zahrnuje všechny formy péče o děti, která neprobíhá v ústavech a zařízeních, ale v náhradních rodinách. Existuje nespočetně důvodů, proč se biologičtí rodiče nemohou starat o své děti. Podobně existuje mnoho potřeb dětí, které frustruje život mimo biologickou rodinu. Z toho důvodu existuje i celá řada psychologických i právních forem náhradní rodinné péče.

ikona souboru Nezletilý cizinec bez doprovodu ? 0,99 MB Dokumenty

Nezletilým cizincem bez doprovodu (Unaccompanied Minors, zkratka UAMs) se rozumí cizinec mladší 18 let odloučený od svých rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu. (definice ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně–právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o SPOD). Osobou odpovědnou za výchovu se rozumí osoba/osoby, které/kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu nebo která/kteří za něj odpovídá/odpovídají podle právního řádu státu původu dítěte.

ikona souboru Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci ? 747,20 KB Dokumenty

Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci je doprovodným textem k publikaci Vývojová psychologie pro sociální práci a není určena pro samostatné použití. Cílem této publikace je přehledné shrnutí základních charakteristik psychického vývoje dítěte v jednotlivých vývojových etapách tak, aby byl sociální pracovník schopen orientačně zhodnotit, zda vývoj dítěte probíhá rámcově v plánu očekávané normy.

ikona souboru Péče o děti předškolního a raného školního věku ? 1,85 MB Dokumenty

Studie se zaměřuje na popis a zhodnocení rozsahu, podmínek a variability poskytování služeb péče o děti předškolního a ranně školního věku. Konkrétním cílem výzkumu, na němž je založena, bylo doplnění statistických informací charakteristikami činností a dostupnosti jeslí a mateřských škol a na hlubší znalosti o neinstitucionálních formách péče. V případě dětí školního věku je záměrem studie blíže charakterizovat péči o tyto děti poskytovanou školami v době mimo vyučování. Studie zohledňuje sociální, zdravotní, ekonomické a právní aspekty sledované problematiky.

ikona souboru Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti ? 1,63 MB Dokumenty

Text pojednává o otázkách potřeb a vývoje novorozenců a kojenců, kteří nemohou být z různých důvodů vychováváni v rodině. V tomto rámci podává přehled světových i domácích studií, které poukazují na nutnost individuální péče v prvních měsících a letech života. Její nepřítomnost sice není život ohrožující, ale výrazným způsobem ovlivňuje budoucí život dítěte, a to především ve smyslu opoždění až retardace somatického, kognitivního i socioemočního vývoje. Tyto následky jsou tak závažné, že obvykle ovlivňují celý život, a to především ve smyslu nižšího sociálního uplatnění, vyššího výskytu duševních, ale i somatických poruch a dalších obtíží. Autoři dále diskutují otázky vhodnosti tzv. pěstounské péče na přechodnou dobu jako alternativní možnost kojeneckým ústavům. Text je výsledkem spolupráce odborníků v oborech dětské psychiatrie a psychologie, pediatrie, biologie a genetiky člověka.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2017