Cesty za inspirativní evropskou praxí: Děti a mládež s rizikovými projevy chování - zejména děti ve věku 12+, Švédsko (4. díl)

Hlavní stránka Aktuality Cesty za inspirativní evropskou praxí: Děti a mládež s rizikovými projevy chování - zejména děti ve věku 12+, Švédsko (4. díl)

2.8.2018, Sekce: Aktuality

V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ zavítali pracovníci odborného týmu zabývající se inovacemi v tématu „Děti a mládež s rizikovými projevy chování se zaměřením na děti ve věku 12+“ do Švédska. Zde navštívili Fryshuset, dynamickou organizaci zaměřenou na všestranný rozvoj a podporu dětí a mládeže. Cílem návštěvy bylo sdílení dobré praxe a načerpání inspirace pro připravovanou metodiku, která bude součástí publikace zaměřené na inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami a kterou MPSV představí na podzim tohoto roku.


Zleva: Tomáš Klumpar, Bohuslava Janků, Martin Dworén (Fryshuset) a Jiří Dvořák.

Zleva: Tomáš Klumpar, Bohuslava Janků, Martin Dworén (Fryshuset) a Jiří Dvořák.

 

Měníme svět – rozvoj potenciálu dětí

„Umožňujeme mladým lidem, aby měnili svět prostřednictvím svých vášní“ je deklarovaným a v praxi důsledně naplňovaným mottem a současně posláním této neustále se vyvíjející organizace. Skrze své programy Fryshuset nabízí dětem a mladým lidem příležitost rozvíjet své vrozené schopnosti a vášně a realizovat tak svůj potenciál s cílem se úspěšně začlenit do společnosti. 

Fryshuset je často označován jako největší centrum pro děti a mládež na světě, ve skutečnosti však znamená mnohem víc. Ve spolupráci s dětmi a mladými lidmi vytváří Fryshuset prostředí pro celostní vzdělávání a osobní rozvoj, a sice v následujících oblastech: školské, kultury pro mládež, trhu práce a podnikání a v neposlední řadě také v oblasti sociálních projektů se zvláštním zaměřením na děti a mladé dospělé, kteří jsou vystaveni potenciálnímu riziku vyloučení nebo vyloučení již čelí.

Náš průvodce Martin Dworén a motto Fryshusetu:  „Umožňujeme mladým lidem, aby měnili svět prostřednictvím svých vášní“.

 

Služby a aktivity dostupné pro každého

Každou z výše uvedených oblastí se prolíná motto organizace, které se odráží v nastavení a rozvoji jednotlivých oblastí, potažmo programů. Při jejich tvorbě a rozvoji pracovníci organizace aktivně naslouchají hlasům dětí a mladých lidí, o nichž jsou přesvědčeni, že přispívají k tvůrčím a inovativním řešením, neboť jsou opřeny o vnitřní motivaci cílové skupiny. Tímto krokem, tedy aktivním zapojením dětí a mladých lidí v různých procesech, v nich současně posilují důvěru ve vlastní schopnosti, pocit sounáležitosti se společností, zvyšují zájem o aktivní účast mladých v demokratických procesech a v neposlední řadě umožňují nabytí znalostí a zkušeností významných při utváření jejich vlastní budoucnosti. Důležitým znakem je přitom přístupnost projektů VŠEM dětem a mladým dospělým – ačkoliv je účast ve volnočasových aktivitách hrazena, neznamená to, že když děti, resp. jejich rodiny nemají na jejich úhradu, nemohou se jich zúčastnit. Je jim to umožněno prostřednictvím vytvoření jiného „závazku“, například podílu na péči o prostory, a současně ochotou jiných účastníků aktivity hradit plné, respektive nejvyšší možné, zápisné s vědomím, že tak umožní přístup členům, kteří by si danou aktivitu nemohli dovolit.

Co budu dnes číst? Knihovna je vybavena tituly dle přání jejích uživatelů.

V obrovské víceúčelové hale jsou tři basketbalová hřiště. Na obrázku se nachází prostřední z nich.

Pouze malá část krytého skateparku.

Nemáš skate? Nevadí, skateshop je přímo na místě.

 

Fryshuset jako most mezi dětmi a institucemi

Patrné a všudypřítomné je také vedení k porozumění a vzájemnému respektu, a to nejen v nastavení programů organizace, ale i samotném zázemí organizace, prostor basketbalové haly nevyjímaje. Organizace se aktivně zasazuje o rozšiřování znalostí dětí a mladých dospělých o společnosti, o jejích kulturách, hodnotách a náboženstvích, a skrze toto poznání podporuje demokratické hodnoty této generace. Prostřednictvím spolupráce mimo jiné také se složkami veřejné správy (úřady, policií) je Fryshuset současně i jakýmsi stavitelem mostu pro vzájemné porozumění a respekt mezi dětmi, mladými lidmi a institucemi s rozhodovací pravomocí.

Okna v basketbalové hale. Vášeň ke sportu spojuje všechny nehledě na vyznání.

Netradiční modlitebna je k dispozici všem.

 

Organizace klade nemalé nároky také na své fungování, pracovníky nevyjímaje. Své programy podrobuje průběžnému a detailnímu sledování a hodnocení jejich efektivity. Programy přitom reagují na vnímané či přímo vyjádřené potřeby, současně by měly být atraktivní a vytvářet důvěru. Práce v organizaci by měla být v optimálním případě vlastní „vášní“ pracovníků. Očekávána je empatie, důvěra v potenciál a schopnosti cílové skupiny, která jde ruku v ruce s požadovanou vůlí cílové skupiny přijímat odpovědnost za vlastní rozhodnutí, a konečně hledání nových cest a příležitostí

Jak to celé začalo - od nepokojů po zapojování dětí a mladých dospělých

Ačkoliv byl Fryshuset, založený roku 1984 Andersem Carlbergem, původně místem pro vyžití dětí a mládeže ve sportovních či posléze také hudebních aktivitách, cestu do organizace v průběhu času nalezla také sociální témata jako odraz na potřeby společnosti, respektive dětí a mladých lidí. Jedním z prvotních impulsů byly násilné nepokoje mezi skupinami mladistvých v roce 1986 ve Stockholmu, kdy byl Fryshuset osloven vedením města s žádostí o zapojení do řešení situace. Následovala kampaň, při níž organizace referovala k tématu násilí a skrze realizaci přednášek nahlédla, že samotní mladiství zaujímají k tématu uvědomělý postoj a současně přicházejí s řadou inspirativních myšlenek a podnětů. Jak je patrné ze současného zaměření organizace, Fryshuset se neustále mění a vyvíjí. Znám je nyní pro mnohem širší spektrum aktivit, než tomu bylo v době jeho založení.

Vlevo zakladatel Fryshusetu Anders Carlberg.

 

Závěrem…

Ačkoliv lze inspiraci nalézt v řadě konkrétních programů této pozoruhodné organizace, lze za inspirativní a nanejvýš přínosné považovat samotné přesvědčení organizace, ze kterého vychází i její vize, a sice že porozumění dětem a mladým lidem, důvěra v jejich schopnosti, svěření odpovědnosti a podpora v jimi zvolené činnosti („vášni“), umožní dětem a mladým lidem plnohodnotně se realizovat ve společnosti.

V dalším textu rámcově přiblížíme vybrané a navštívené projekty, případné zájemce o další informace odkazujeme na webový portál organizace https://global.fryshuset.se/.

Pro případné další informace o tématu podpory inovativních služeb pro rodiny s dětmi kontaktujte metodika aktivity, Bc. Pavla Houšku, na e-mail: pavel.houska@mpsv.cz.


Inspirativní programy, které realizuje Fryshuset

Youth Culture

Tento program nabízí dětem a mládeži širokou škálu aktivit, která vychází jejich z přání a potřeb. Důraz je kladen na nesoutěžní atmosféru. Programy jsou koncipovány na základě mapování zálib místních dětí a mládeže. Pro danou libovolnou zálibu se organizace snaží získat výrazné osobnosti (profesionály, známé osobnosti v oboru) a vytváří tak komunitu, čímž dochází k rozšíření okruhu zájmu mezi cílové skupiny, které aktivně zapojují a předávají jim odpovědnost. Dlouhodobější účastníci se stávají mentory, udržovateli pořádku. V programech fungují i děti, které jinde měly potíže s přijetím a chováním. 

Miriam Lundqvist z programu Youth Culture.

 

Entrepreneurship and Labour Issues

Program je zaměřen na podporu start-upů a drobných projektů s cílem získání první pracovní zkušenosti pro mladé. Rizikovou skupinou v otázce nezaměstnanosti jsou zejména nově příchozí do země, lidé bez vzdělání a lidé se zdravotním postižením. Program pomáhá usnadnit vstup na trh práce skrze příležitost získání první pracovní zkušenosti, kterou si účastníci mohou zanést do životopisu a zvýšit tak šanci na uplatnění na trhu práce. Každý účastník programu získá mentora, který jej provází kompletní přípravou projektu, jeho rozpočtu, prezentací a samotnou realizací. Prostřednictvím programu vzniklo přibližně již 130 projektů a s nimi 240 pracovních míst.

Lugna Gatan (Calm Street)

Program je určen primárně pro práci s rizikovou mládeží v jejím přirozeném prostředí - v lokalitách, v nichž se sdružuje, zastávkách MHD, problematických obytných čtvrtích. Cílí jak na nakontaktování ohrožené mládeže a zvýšení bezpečnosti v rizikových oblastech, tak současně nabízí příležitost zaměstnání právě těchto osob – mladých dospělých z rizikových skupin, pro něž je tato zkušenost často jejich první pracovní zkušeností a představuje také alternativu ke kriminální kariéře. Navázání kontaktu s rizikovou mládeží probíhá prostřednictvím zaměstnávání lidí s autentickou zkušeností, kteří vystupují v roli tzv. „role models“, neboli „pozitivních vzorů“ (organizace těmto osobám zabezpečí potřebné vzdělání a vedení). Ovlivnění rizikové skupiny pak probíhá skrze vztah s těmito osobami a díky jejich důvěryhodnosti spočívající v tom, že sami prožili obdobnou zkušenost (znají problémy v lokalitě a sami jsou příkladem zvládnutí situace). Práce v programu má značný status. Vysoký kredit má program také u příslušníků policie, kteří i sami iniciativně vyhledávají jejich asistenci při řešení konfliktu a to pro jejich zkušenosti a znalost místních poměrů.

Navid Yousefi z programu Lugna Gatan.

 

Work with Young Refugees

Vznik programu reagoval na situaci, ke které došlo v průběhu roku 2015, v němž do Švédska přišlo během období 3 měsíců přibližně 163.000 uprchlíků zejména ze Somálska, Iráku, Sýrie a Afghanistánu (z toho 70.000 dětí do 18 let, z nichž bylo 35.000 bez doprovodu dospělých). Jednalo se o velkou výzvu, která vyžadovala intervence státu. Fryshuset se stal jedním z realizátorů programů pro migranty v celé škále zaměření, tzn. předávání informací o způsobu života, kultuře a hodnotách švédské společnosti, způsobů trávení volného času, možnostech podpory a zapojování do společnosti. Mezi nabízené programy patří například volnočasové programy (zejména pro děti a mládež), nabídka vzdělávacích a jazykových kurzů. Organizace dává pozor na segregaci a orientuje se také na situaci v budoucnu – Fryshuset chce být slyšen v řešení koncepce problematiky migrantů.

Jesse Kemppinen z programu Work with Refugees.

 

Children of Single Mothers

Program funguje od roku 2007, je poskytován všem svobodným nebo rozvedeným matkám s dětmi ve věku 0-18 let, které bydlí samy bez ohledu na sociální status nebo etnicitu. Tato skutečnost je před vstupem do programu kontrolována. Program svou existencí reaguje zejména na problém pocitu osamělosti, nežádoucí výjimečnosti (svobodná matka, rozvedená matka, dítě bez otce, dítě rozvedených rodičů) a finanční situaci (nemožnost dovolit si hradit výlety, zábavní parky apod..). Aktivity v daném programu mají různorodý charakter: v prostorách organizace jsou to tvořivé dny, vánoční party, aktivity pro mladé atd., mimo organizaci pak úhrada vstupů do kin, muzeí, zoo atd. (účastnice se přihlásí a v místě dostanou volné vstupenky). V oblasti podpory rodičovství se jedná o realizaci programu zaměřeného na posilování vztahu rodič-dítě, zprostředkování kontaktu s právníky, psychology a dalšími odborníky či odborně zaměřené přednášky.

Sofie Schwertner z programu Children of Single Mothers.

 

United Sisters and Other Programmes for Girls  - motto: „Každá dívka může být tím, čím být chce a dělat, co chce.“

Programy cílí na dívky ve věku 12-20 let, přičemž forma podpory se liší dle věku a potřeb. Práce s dívkami probíhá na individuální či skupinové bázi (jako společná setkávání). Záleží přitom na věku a potřebách konkrétních dívek. Specifickou cílovou skupinou jsou dívky z odlišného kulturního/hodnotového zázemí, kde je role dívky/ženy striktně určena. Individuální práce probíhá na bázi patronátu, kdy se dívce věnuje dobrovolnice. Párování mezi dívkou a dobrovolnicí probíhá na základě znalosti potřeb dívek a osobnosti a zkušeností proškolených dobrovolnic. Smyslem programu je dívkám nabízet podporu, posilovat, co je dobré a funkční, „být parťačkami, průvodkyněmi“, nikoliv poskytování odborné podpory - v tomto případě odkazují na vhodné služby.

Anna Levin z programu United Sisters and Other Programmes for Girls.

 

Exit och Passus

Jedná se o dva programy určené dvěma cílovým skupinám: Exit pracující s extrémisty, hooligans a bývalými džihádisty apod. a Passus zaměřený na členy vystoupivší z organizovaného zločinu. Programy nabízejí těmto cílovým skupinám podporu při vystoupení z dosavadního způsobu života a integraci do společnosti. Programy jsou si v jádru podobné, nicméně pro odlišnosti cílových skupiny a jejich specifika jsou vedeny odděleně.


 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024