Dítě v problémové situaci jako společné téma setkání učitelů a sociálních pracovníků

Hlavní stránka Aktuality Dítě v problémové situaci jako společné téma setkání učitelů a sociálních pracovníků

23.7.2018, Sekce: Aktuality

V aktuálním Zpravodaji obce Konice vyšel článek, kterým do prázdninového čísla přispěla lokální síťařka Jitka Klemsová. Dozvíte se v něm o úspěšných setkáních učitelů a sociálních pracovníků ve školách, která se díky aktivní podpoře lokální síťařky podařilo zprostředkovat téměř ve všech obcích spadajících pod obec s rozšířenou působností Konice. Díky těmto schůzkám se podařilo prohloubit spolupráci mezi aktéry - vyjasnit kompetence a nastavit pravidla spolupráce.


Text byl otištěn ve Zpravodaji Konice, vydání: červenec-srpen 2018, č. 7, s. 4.

Ukazuje se, že děti nacházející se v problémové situaci nedostanou vždy včasnou pomoc, která by odpovídala jejich individuálním potřebám. Jde o děti, které mohou být ohroženy chudobou, dluhy, závislostí na alkoholu a dalších návykových látkách, domácím násilím, šikanou nebo rozvodem rodičů. Školní prostředí se stává nejčastějším místem, kde je možné zachytit signály naznačující, že dítě může mít závažné potíže, které nedokáže řešit. Úkolem učitele není zajistit dítěti komplexní péči a pomoc. Pokud se mu však dítě svěří nebo pedagog varovné signály zachytí, měl by umět včas vhodným způsobem zareagovat, poskytnout dítěti podporu a zprostředkovat pomoc. K tomu je důležité mít k dispozici funkční a dobře spolupracující síť služeb, ve které budou všichni aktéři znát vzájemně své kompetence. A právě podporou spolupráce místních zástupců sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny se na Konicku zabývá lokální síťařka Jitka Klemsová. Ve své praxi se potkává se sociálními pracovníky, učiteli, výchovnými poradci, ale např. i s dětskými lékaři či zástupci samosprávy. Zaměřuje se na fungování podpůrné sítě tak, aby se dětem a jejich rodinám dostalo včasné pomoci.

Podpora spolupráce škol a OSPOD

Na základě zmapovaných potřeb zástupců sítě se v lokalitě zabývá tématem problémových situací dětí ve škole. Jak konkrétně přibližuje Jitka Klemsová: „Základním školám v obci s rozšířenou působností (ORP) Konice jsem nabídla možnost setkání se sociálními pracovníky OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí, který je součástí Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Konici). Pracovníci škol o setkání projevili zájem, aktivně se jich doposud účastní a vnímají je jako přínosné pro svoji práci. Setkání probíhají na každé škole jednotlivě z důvodu zachování jedinečnosti daného prostředí. Cílem je umožnit osobní setkání pracovníků, vytvořit prostor pro otevřenou komunikaci, vyjasnění kompetencí a nastavení pravidel spolupráce. Účastní se ho ředitel školy, jeho zástupce, výchovný poradce, metodik prevence, vedoucí odboru sociálních věcí, kurátor pro děti a mládež a lokální síťař jako organizátor, moderátor a zapisovatel setkání. Společně se věnují tématům, která se na dané škole aktuálně řeší, nastavují si pravidla komunikace a konkrétní postupy při řešení problematických situací dětí ve školním prostředí.“

Jaká témata jsou ve školách aktuální

V průběhu setkání byla pozornost věnována tématům, která souvisí se situací dětí z ekonomicky či sociálně znevýhodněného prostředí a možnostem sociální práce s touto cílovou skupinou. Dále byly probírány možnosti spolupráce školy a OSPOD v oblasti primární prevence, například v podobě realizace přednášek na téma trestní odpovědnosti mládeže nebo rizikového chování na internetu a kyberšikany. Fungující spolupráci škol s OSPOD a pediatry účastníci považují za důležitý předpoklad pro prevenci a řešení skrytého záškoláctví. „Ve školách také vnímají velkou potřebu podpory a pomoci dětem, které vyrůstají v náhradní rodinné péči.  Obecně lze říci, že pro pracovníky škol je důležité umět se orientovat v oblasti práv dětí v kontextu sociálně-právní ochrany dítěte,“ shrnuje síťařka. 

Výstupem setkání bude sborník shrnující probraná témata a dohodnuté postupy. Síťařka se na Konicku bude i nadále věnovat podpoře spolupráce ve prospěch ohrožených dětí.

O projektu

Lokální síťařka je pracovnicí projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí od roku 2016 do června 2019. Obec s rozšířenou působností Konice je jednou ze 124 obcí zapojených do projektu. Cílem projektu je podpořit transformaci systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny prostřednictvím konkrétních klíčových aktivit. Více na www.pravonadetstvi.cz.

Mgr. Jitka Klemsová

lokální síťařka v ORP Konice

projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

e-mail: jitka.klemsova@mpsv.cz

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2021