Projekt „DataCare“ – zmapování evropských systémů sběru dat na ochranu dětí

Hlavní stránka Aktuality Projekt „DataCare“ – zmapování evropských systémů sběru dat na ochranu dětí

5.1.2022, Sekce: Aktuality

Projekt bych realizován organizací Eurochild s podporou UNICEF. Eurochild již od roku 2004 sdružuje lidi a organizace, které se zabývají prací s dětmi a ochranou jejich práv (členy jsou i české organizace „Vteřina poté“ a „Velký vůz“). Pracuje blízce s Evropskou unií a snaží se, mimo jiné, reagovat na její strategické cíle.


V této souvislosti projekt reaguje na skutečnost, že členské země mají závazek k deinstitucionalizaci péče o děti a přetváření pobytových služeb na péči rodinného a komunitního typu. Ukazuje se ale, že je nedostatek příslušných ukazatelů k měření těchto změn a liší se i povinnost podávat zprávy o průběhu a výsledcích deinstitucionalizace na mezinárodní úrovni.

V důsledku toho je v rámci Evropy nedostatek srovnatelných statistik a kvalitních údajů.

Projekt se proto snaží lépe porozumět:  

a) Jaké jsou datové systémy, které vytvářejí statistiky o dětech v náhradní péči (kdo, co, kdy, jak monitoruje?) v každé členské zemi EU

b) Jaké faktory narušují nebo podporují srovnatelnost (na úrovni EU) a kvalitu dat v této oblasti

c) Jaké jsou příležitosti rozvíjet relevantní ukazatele, zahrnout je do monitorovacích rámců EU a členských států a posílit statistické systémy pro vytváření kvalitních údajů pro schválené ukazatele.

Metodologie výzkumu:

Mapování datových systémů o dětech v náhradní péči ve 28 evropských zemích vč. Velké Británie v letech 2020–2021 prostřednictvím dotazníku a následných konzultací s výzkumným týmem.

Klíčové otázky výzkumy byly:

a) Shromažďují národní systémy údaje potřebné pro řízení a vyhodnocování politiky alternativní péče zaměřené na rodinu?

b) Jaké definice alternativní péče se v těchto zemích používají a je možné mezi nimi porovnávat jednotlivá data?

c) Jaké postupy sběru a hodnocení v různých zemích existují?

 

Základní zjištění1:

 • 28 zkoumaných zemí vyvinulo v posledních desetiletích různé systémy alternativní péče a různé způsoby sběru a hodnocení dat, které mají svou vlastní historii a mají kořeny v místní kultuře a tradici
 • Většina zemí zákonem definuje, jaká data o náhradní péči se mají vykazovat. Většinově se také ukazuje, že není dostatečně jasné, kdo a jak s daty pracuje.
 • Národní statistické úřady patří mezi hlavní zpracovatele národní statistiky pro sociální oblast, včetně statistik pro EU. Mají tedy jedinečné postavení, aby mohly hrát klíčovou roli při vývoji a definování národních ukazatelů o dětech v alternativní péči a při podpoře poskytovatelů dat při posilování jejich datových systémů k zajištění kvalitních údajů.
 • 19 z 28 zkoumaných zemí se zaměřuje na limity svých datových systému (včetně ČR), či již reformovalo svůj systém údajů o alternativní péči.
 • To naznačuje zvýšené povědomí v Evropě o potřebě lepších údajů o dětech v náhradní péči a zájem pracovat na posílení průkaznějších datových systémů
 • Mnoho zemí rozděluje data podle:

Věk dítěte – všechny země

Pohlaví dítěte – všechny země

Zdravotní stav dítěte (postižení) - 2 země cíleně zakazují shromažďování informací o míře postižení

Důvody pro vstup dítěte do náhradní péče - 9 zemí neshromažďuje žádná data

Na základě jakého rozhodnutí je dítě umístěné do náhradní péče - 19 zemí o tom shromažďuje určité údaje

Co se děje po opuštění péče - 24 zemí sleduje, zda se děti vracejí ke své rodině

 • Projekt DataCare ukázal, že je možné vykazovat počty dětí v různých systémech alternativní péče srovnatelným, víceméně jednotným způsobem na vyšší agregované úrovni.

Kdo je zodpovědný za sběr a publikaci dat o dětech v náhradní péči?

Národní statistický úřad

9 zemí

Příslušné ministerstvo či ministerstva

12 zemí

Zvláštní agentury zaměřené na péči o děti a prevenci 

17 zemí

Neziskové organizace

1 země

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet dětí v náhradní péči v EU - 27

Celkový počet dětí v náhradní péči 

777 514

Celkový počet dětí v pobytové péči

312 874

Celkový počet dětí v náhradní rodinné péči 

426 958

Celkový počet dětí v dalších formách náhradní péče

  33 350

 

Počet dětí v náhradní péči (přepočet na 100 tis. obyvatel)

 

Nedostatky ve sběrech dat, které je třeba řešit:

 • Prokazatelnost, zda je daná péče „skutečně nezbytná a vhodná“ pro konkrétní případ.
 • Jak efektivní jsou systémy prevence, podpory rodiny apod. ​​
 • Nahrazuje se ústavní/pobytová péče jinými formami pobytové a rodinné péče? Definice oddělující různé formy pobytové péče.
 • Není definována kvalita péče – jaké jsou dopady na vývoj, zdraví, vzdělání a pohodu dětí, které byly v náhradní péči.
 • Ne všechny země datově pokrývají všechny děti v pobytové péči.
 • Existence „rozmanitých kategorií“ omezuje srovnatelnost na úrovni EU.
 • Omezený nebo chybějící právní rámec.
 • Nedostatek systematického shromažďování údajů o chudobě jako důvod pro vstup do péče

 

Další kroky – podpora ze strany EUROCHILD

 • Evropská komise a SPC/ISG2 mohou vyvinout další ukazatele pro měření pokroku členských států při přechodu na rodinnou a komunitní péči pomocí čtyř navrhovaných ukazatelů. Tyto ukazatele lze začlenit do stávajícího souboru ukazatelů EU o sociální ochraně a sociálním začlenění. Eurochild bude dále spolupracovat s členskými státy na dosažení jasných definic a srovnatelnosti.
 • Evropská komise může poskytnout členským státům EU pokyny a podporu potřebnou k posouzení vyspělosti jejich datových systémů alternativní péče. Svým členům může také poskytnout prostor pro vzájemné učení a výměnu v této oblasti.

 

Další kroky – co mohou realizovat členské státy samy

 • Vlády mohou posoudit vyspělost svých datových systémů o dětech v náhradní péči. Mohou identifikovat složky, které je třeba posílit, a zahrnout činnosti posilující systém do příslušných národních akčních plánů.
 • Vlády mohou věnovat zvláštní pozornost:

a) Existenci kvalitního legislativního základu určujícího sběr dat o dětech v náhradní péči.

b) Vzniku centrální agentury s jasným mandátem: Vypracovat indikátory specifické pro jednotlivé země, sbírat a spravovat data napříč sektory a regiony. Data budou sledovat proces deinstitucionalizace a přeměnu pobytových služeb na služby rodinného a komunitního typu

c) Vlády mohou věnovat zvláštní pozornost tomu, aby bylo každé dítě jednotkou statistiky a aby bylo možné analyzovat trendy napříč různými skupinami obyvatel.

 

Další podobné aktivity podporované UNICEF:

 • EU Child Guarantee
 • Conference of European Statisticians: Task Force on Statistics on Children, Adolescents, Youth
 • Revisioning TransMonEE
 • BetterCareNetwork:
  Transforming Children’s Care Global Collaborative Platform
 • Data for Impact (D4I)/USAID

 

Kontakty na realizátory výzkumu:

Eurochild: Ciaran O’Donnell, Policy & Project Officer: ciaran.odonnell@eurochild.org  

UNICEF: Anja Teltschik, Monitoring & Evaluation Expert, Child Protection: ateltschik@unicef.org

 

Odkaz na celou analýzu ke stažení ZDE

                                                                                                                              

1Better Data for Better Child Protection Systems in Europe – Eurochild

2SPC (The Social Protection Committee) má jednu stálou podskupinu indikátorů ISG (Indicators' subgroup), které definují sociální ukazatele EU za účelem sledování, jak členské státy EU plní cíle v oblasti sociální politiky, zejména prevenci a inkluzi.  

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024