V Moravskoslezském kraji se aktéři sítě zabývají lepší dostupností služeb pro děti s potřebami v oblasti duševního zdraví

Hlavní stránka Aktuality V Moravskoslezském kraji se aktéři sítě zabývají lepší dostupností služeb pro děti s potřebami v oblasti duševního zdraví

6.3.2019, Sekce: Aktuality

Dětem potýkajícím se s duševním onemocněním nebo jakoukoli jinou formou duševní nepohody je třeba věnovat patřičnou pozornost, a proto se na toto téma zaměřilo též Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v rámci projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Konkrétně se jedná o rozvoj inovativních služeb pro rodiny s dětmi a podporu služeb, které ohroženým dětem a jejich rodinám chybí. Obtížná dostupnost služeb pro děti se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví je aktuální palčivé téma, na které se zaměřují lokální síťaři na Moravskoslezsku. Přinášíme vám ukázky ze setkání, které síťaři pořádali s cílem podpořit mezioborovou spolupráci.


Úkolem lokálních síťařů projektu je propojit místní zástupce služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny a posílit jejich spolupráci ve prospěch dětí a jejich rodin. K důležitým aktérům, pokud jde o oblast duševního zdraví dětí, patří orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), sociální služby či školy a zejména pak zástupci z oblasti zdravotnictví, ať už se jedná o dětské lékaře, tak i specialisty na oblast duševního zdraví – dětské psychology, psychiatry či pedopsychiatry.

Jak se shodli aktéři, není nabídka služeb v oblasti péče o duševní zdraví v kraji z hlediska dostupnosti optimální, zejména pokud jde o děti mladší 15 let. O něco širší možnosti využití odborné pomoci mají děti od 16 let a dospělí. Kvalitní péče však nezávisí jen na počtu poskytovatelů služeb. Důležité je také efektivně využívat ty, které jsou aktuálně k dispozici, protože získat pro lokalitu nové specializované pracovníky je velmi obtížné. Právě k zefektivnění poskytované péče může pomoci mezioborová spolupráce zainteresovaných odborníků. Proto pro ně lokální síťaři uspořádali v kraji již několik setkání.

Velké výhody pro děti přináší využití odborníků ve školách

O možnostech podpory dětí s potřebami v oblasti duševního zdraví diskutovali pracovníci škol a OSPOD s klinickým psychologem již koncem loňského roku. Zástupci mateřských, základních a středních škol a pracovníci OSPOD z obcí s rozšířenou působností (ORP) Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí se s klinickými psychology sešli postupně ve třech skupinách v listopadu a prosinci 2018.

Přes 70 aktérů místních sítí pro ohrožené děti probíralo během těchto setkání současný stav systému podpory dětí, které mají určité potřeby v oblasti duševního zdraví. Co všechno obnáší práce klinického psychologa? Jaké jsou projevy duševních obtíží u dětí? Kdy a za jakým odborníkem dítě v takovém případě odeslat? Tyto a další otázky byly během setkání všem přítomným pečlivě a srozumitelně zodpovězeny.

Velká pozornost byla věnována tématu práce s dětmi s poruchami chování. Přítomný klinický psycholog vysvětlil, jaké jsou kompetence a právní odpovědnost školního poradenského pracoviště. „Velké výhody přináší dětem ve školách další odborníci působící v rámci školních poradenských pracovišť, jako jsou školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog a školní asistent. Školy jsou pak schopny mnoho potřeb dětí pokrýt včas vlastními silami a nemusí se obracet na přetížený systém zdravotnictví. Kupříkladu k dětským klinickým psychologům i k dětským psychiatrům bývají velmi dlouhé čekací doby na vyšetření a hrozí tak zbytečné riziko zhoršení obtíží,“ uvedl PhDr. Petr Nilius.

Důležitou součástí programu bylo představení sítě sociálních služeb, které mohou školy využívat při práci s dětmi, jež připravila lokální síťařka Monika Matulová. Zmínila například služby, které se v řadě lokalit osvědčují jako funkční: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, rodinné poradny či nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Představena byla i činnost spolku Naše rovnováha, který pořádá multidisciplinární setkání okolo dítěte na základě jeho potřeb. A jak taková setkání probíhají v praxi? Kolem dítěte nebo rodiny se nejprve sejdou odborníci vedeni facilitátorem a následně v čase 90 minut se tým po prezentaci situace dítěte a rodiny a jejich potíží z pohledu různých odborností snaží najít nový pohled nebo přístup v léčbě. Cílem setkání je jakýkoliv posun ve vedení nebo léčbě, zesílení spolupráce klienta, ale také propojení odborníků.

Efektivitu školních poradenských pracovišť oceňují i v Ostravě

V lednu 2019 realizovaly lokální síťařky z ORP Ostrava ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání Moravskoslezského kraje seminář pod názvem „Školní poradenské pracoviště v praxi“ určený pro pracovníky základních a středních škol.  Cílem setkání bylo podpořit zavádění rozšířených školních poradenských pracovišť do praxe. Účastníci semináře byli seznámeni s dobrou praxí jedné z ostravských základních škol, na které již druhým rokem působí v rámci školního poradenského pracoviště školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog a školní asistenti. Ti jsou schopni rychle reagovat na potřeby dětí ve školním prostředí a zajistit kvalifikovanou podporu jak dětem, tak i rodičům a pracovníkům školy. Své zkušenosti se zaváděním nových profesí na půdu školy sdílela ředitelka školy a školní psycholog, který je zároveň i dětským klinickým psychologem.

Na setkání v Karviné si vyjasnili kompetence aktérů v oblasti podpory a péče o duševní zdraví dětí 

Špatná dostupnost služeb pro děti s určitými potřebami v oblasti duševního zdraví, zejména pokud jde o péči specialistů, jako jsou dětští psychiatři či psychologové, byla tématem i dalšího setkání v kraji, které proběhlo koncem ledna 2019. Setkání odborníků s cílem prohloubit mezioborovou spolupráci v dané oblasti uspořádali lokální síťaři působící v ORP Karviná a Orlová.

Účastníci, mezi kterými byli pracovníci OSPOD, pedopsychiatr v přípravě, dva kliničtí psychologové, zástupci praktických lékařů pro děti a dorost, zástupci poskytovatelů sociálních služeb, samosprávy, pedagogicko-psychologické poradny a střediska výchovné péče, se seznámili zejména s možnostmi, rolemi a kompetencemi aktérů v oblasti podpory a péče o duševní zdraví dětí. 

Nové Krizové centrum pro děti a rodinu v Ostravě

Účastníkům setkání bylo představeno nové Krizové centrum pro děti a rodiny v Ostravě. Jeho posláním je poskytnout včasnou a dostupnou krátkodobou pomoc a podporu dětem do 18 let a jejich blízkým v náročných životních situacích. Jaké konkrétní problémy centrum řeší? Může jít o problémy různého typu, od osobních přes rodinné či vztahové až po sociální či problémy ve škole. Primárním cílem služby je zabezpečit ochranu a bezpečí dítěte, stabilizovat jeho psychický stav a aktivizovat vlastní síly vedoucí k řešení náročné životní situace. Služba má však v konečném důsledku vést i k zvyšování motivace rodičů a dalších rodinných příslušníků, řešit situace spojené s dítětem a jeho zdravým vývojem a mít pozitivní dopad i na zlepšení komunikace a vztahů v rodině dítěte. Více informací naleznete na ZDE.

Závěrem...

Pokud vás zajímá více informací ze síťování služeb pro ohrožené děti v  Moravskoslezském kraji, přečtěte si jeden z výstupů projektu MPSV, kterými jsou analýzy místních sítí. Principy podpory dětí a rodin, které mají specifické potřeby v oblasti duševního zdraví, najdete v metodickém materiálu Základní principy vybraných inovativních přístupů a služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024