Základní východiska práce s ohroženými dětmi a rodinami v době protiepidemiologických opatření

Hlavní stránka Aktuality Základní východiska práce s ohroženými dětmi a rodinami v době protiepidemiologických opatření

20.3.2020, Sekce: Aktuality

Zveřejňujeme stručný souhrn stanovisek k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v době nouzového stavu a karantény. Stanoviska byla definována vždy v reakci na aktuálně platné usnesení vlády nebo vydané mimořádné opatření. Vzhledem k tomu, že je výkon sociálně-právní ochrany dětí ukotven zákonem (není poskytován volitelně na základě smlouvy), je možné základní postupy nastalé situaci pouze částečně přizpůsobit, nikoliv zákonná ustanovení bez dalšího rušit nebo měnit.


Kompletní informace, včetně metodického doporučení MPSV vydaného 17. 3. 2020, lze nalézt též v sekci Informace ke koronaviru, na webu MPSV, a to ZDE.

 1. Sociálně-právní ochrana dětí je i nadále zajišťována, ohrožené děti nemohou zůstat bez podpory
 • po dobu trvání stavu nouze je sociálně-právní ochrana dětí zajišťována orgány sociálně-právní ochrany dětí v nezbytné míře, tj. zejména pokud jde o opatření nutná k ochraně života a zdraví dítěte
 • další úkoly OSPOD je možné zajišťovat alternativními způsoby (např. náhrada osobního kontaktu s dítětem kontaktem vzdáleným, pokud to situace dítěte a míra jeho ohrožení umožňuje, apod.)
 • podrobný výčet úkonů, které jsou považovány za nezbytně nutné, je uveden v souhrnném stanovisku MPSV ze dne 17. 3. 2020, a to ZDE.
 1. Návštěvy rodičů u dětí v zařízeních ústavní péče, dětí v pěstounské péči nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a návštěvy těchto dětí u rodičů nelze plošně omezit
 • při vydávání písemného souhlasu OSPOD s pobytem dítěte mimo zařízení je nutné posoudit individuální situaci dítěte a též situaci daného zařízení
 • zároveň je nutné sledovat, jak dítě danou situaci vnímá, být s ním v kontaktu (podle potřeby ve vzdáleném), informovat ho o všech důležitých skutečnostech
 • ústavní zařízení není bez zákonných důvodů oprávněno odmítnout převzetí dítěte
 • postup ústavních zařízení je metodicky řízen ze strany MŠMT, dostupná stanoviska lze nalézt na webu www.msmt.cz
 1. Pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu jsou i nadále vykonávány
 • svěřování dětí, zejména do pěstounské péče na přechodnou dobu, je možné posuzovat individuálně, se zřetelem k aktuální situaci pěstouna (např. věk či zdravotní stav pěstouna s ohledem na možné riziko přenosu nákazy), nicméně odmítnutí převzetí dítěte do péče v rozporu se zákonem není ani nadále možné
 • je možné zvažovat např. náhradu osobního kontaktu dítěte s rodiči nebo dalšími blízkými osobami kontaktem vzdáleným, pokud je to v situaci konkrétního dítěte možné (viz souhrnné stanovisko MPSV ze dne 17. 3. 2020)
 1. Doprovázení pěstounských rodin pokračuje v omezeném rozsahu - s ohledem na bezpečí pracovníků i rodin
 • doprovázení pěstounských rodin realizované na základě dohod o výkonu pěstounské péče je třeba i nadále zajišťovat ze strany osob pověřených k výkonu SPOD i ze strany OSPOD, je nicméně vhodné se zaměřit především na podpůrné aktivity, jako je poskytování poradenství nebo odborných služeb pěstounům, případně dětem
 • je žádoucí být s pěstounskými rodinami v intenzivním kontaktu a zároveň dbát na bezpečí pracovníků i samotných rodin - kontakt může být, pokud to umožňuje situace konkrétní rodiny, realizován na dálku (telefonem, přes Skype, apod.)
 1. Kontakty dětí s druhým rodičem trvají tak, jak je upraveno dohodami nebo soudním rozhodnutím, s přihlídnutím k zajištění bezpečí dítěte
 • aktuální usnesení vlády omezující pohyb osob upravuje výjimku, pokud jde o cesty za osobami blízkými, převzetí dítěte k pravidelnému styku s rodičem, který nemá dítě v péči, tedy není tímto usnesením dotčeno
 • zároveň je i zde třeba apelovat na zdravý rozum a vzájemnou domluvu mezi rodiči, pokud by například měl jeden z rodičů nebo i dítě nařízenou karanténu, nebo by se jednalo o překonání příliš velké vzdálenosti za současného vystavení dítěte veřejným dopravním prostředkům a veřejným prostorům, apod.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024