Dokumenty

Tabulka Seznam

Řadit podle: důležitosti data nadpisu počtu stažení


Zákony a jiné právní normy

Soubor VelikostSekce
ikona souboru Dopady novely Zákona o sociálně právní ochraně dětí ? 702,95 KB Dokumenty
Implementace změn a jejich dopady v souvislosti s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV) průběžně monitoruje a vyhodnocuje zavádění opatření, která přinesla do výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona“). Informace, které poskytujeme v tomto dokumentu, jsou shrnutím za poměrně krátké období od účinnosti novely zákona, tedy od 1. ledna 2013.
ikona souboru Dávky pěstounské péče ? 1,35 MB Dokumenty

K 1.1. 2013 zaniká nárok na dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Výplata dávek pěstounské péče podle zmíněného zákona se provede naposledy za měsíc prosinec 2012.

ikona souboru Dávky pěstounské péče 2013 ? 3,05 MB Dokumenty

Užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti dávek pěstounské péče, které začaly platit v roce 2013. Novinky u pěstounské péče souvisejí se změnami zákonů, které tato vláda udělala. Podmínky a nárok na dávky pěstounské péče se od 1. ledna 2013 nově řídí novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a nikoliv už zákonem o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.).

ikona souboru Doporučení MPSV k posouzení otázek souběhu poskytování služeb na základě pověření k výkonu SPOD ? 1,26 MB Dokumenty

V důsledku přijetí novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“), publikované pod č. 401/2012 Sb., a na základě opakujících se dotazů z praxe, je nutno v souladu s platnou právní úpravou i jejím účelem jasněji vyložit vzájemný vztah činností - služeb poskytovaných veřejnosti - realizovaných právnickými či fyzickými osobami na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“), vydaného podle ZSPOD, na straně jedné, a služeb poskytovaných veřejnosti na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, založeného rozhodnutím o registraci podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „ZSS“), na straně druhé.

ikona souboru Metodická informace k posuzování vzniku nároku na dávky pěstounské péče ? 627,83 KB Dokumenty

Nárok na dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, je podmíněn svěřením dítěte do péče osoby pečující na základě rozhodnutí soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a ve vymezených případech rovněž záhájením soudního řízení o svěření dítěte do péče osoby pečující.

ikona souboru Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018 ? 231,96 KB Dokumenty

Problematika násilí na dětech je celosvětovým problémem. Násilí na dětech nelze akceptovat, a to v žádné z jeho forem. „Každé násilí je neospravedlnitelné, neomluvitelné, nepřípustné, v rozporu s právy dětí a lze mu předcházet“. Stávající platná legislativa není v České republice náležitě dodržována. V současné době neexistují souhrnná validní data o násilí na dětech v České republice. Pilotní studie uvádějí nepřesné a mnohdy zavádějící údaje. Existuje sběr dat v rámci resortu Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, České školní inspekce a Ústavem pro informace ve vzdělávání.

ikona souboru Normativní instrukce č. 5/2013 ? 123,88 KB Dokumenty

K 1. 1. 2013 zaniká nárok na dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Výplata dávek pěstounské péče podle zmíněného zákona se provede naposledy za měsíc prosinec 2012.

ikona souboru Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 28. ledna 2012 ? 535,17 KB Dokumenty

Hlavní okruhy změn

  • Nastavení podmínek pro vytvoření sítě služeb pro práci v rodinách
  • Stanovení závazných postupů pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalších účastníků systému
  • Rozvoj náhradní rodinné péče, zvýšení podpory pěstounské péče, hmotné zajištění pěstounské péče na přechodnou dobu, změna způsobu příprav pěstounů, vytváření podmínek pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové i stávající pěstounské rodiny
  • Zavedení standardů kvality práce a nastavení minimálních rámců činnosti pro všechny subjekty v systému
ikona souboru Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 ? 727,40 KB Dokumenty

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí

  • Prošla dvakrát mezirezortním připomínkovým řízením
  • Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona 28. 12. 2011.
  • Sněmovní tisk 564, senátní tisk 374
  • Definitivně schválena Poslaneckou sněmovnou dne 7. 11. 2012
  • Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 401/2012
  • Účinnost od 1. 1. 2013
ikona souboru Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů ? 950,36 KB Dokumenty

Cílem publikace je zmapovat vytíženost pracovníků a pracovnic orgánů sociálněprávní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností a mimo jiné také kvantifikovat všechny úkony vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí, a to jak z hlediska činností definovaných zákonem, tak z hlediska samotné praxe. Zahrnuty jsou tedy aktivity v oblasti přímé práce s klienty, v oblasti prevence, osvěty, právních aktivit, administrativy, vzdělávání a další. Při výzkumu byly použity kvantitativní i kvalitativní sociálně-vědní metodické přístupy.

ikona souboru Sbírka předpisů ČR ? 706,86 KB Dokumenty

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

ikona souboru Soubor otázek a odpovědí k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ? 701,74 KB Dokumenty

Část druhá: Základní ustanovení sociálně-právní ochrany.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2017