Inspirace z Itálie – diskuse s Danielou Vidoni na téma „Péče o děti v ohrožení duševního zdraví“.

Hlavní stránka Aktuality Inspirace z Itálie – diskuse s Danielou Vidoni na téma „Péče o děti v ohrožení duševního zdraví“.

25.5.2021, Sekce: Aktuality

V rámci projektu „Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným“ proběhla 30. 4. v návaznosti na webinář z ledna¹ diskuse s dětskou psychiatričkou, doktorkou Danielou Vidoni, která se již 17 let věnuje práci s dětmi a adolescenty s duševním onemocněním v oblasti Terstu. Paní Vidoni odpovídala na četné dotazy z auditoria.


Tématem byly například způsoby, jak motivovat děti s potřebami v oblasti duševního zdraví a jejich rodiny ke spolupráci se službou multidisciplinárního týmu. Paní Vidoni zdůraznila, že roli hraje například to, odkud požadavek na poskytování péče přichází. Zda se jedná o žádost rodiny, školy, či např. soudu. Nejvíce motivované jsou rodiny přicházející z vlastní vůle. Motivace souvisí také s věkem dětí. Problematičtější je zapojení dětí v preadolescentním a adolescentním věku, za zvlášť náročný považuje v tomto ohledu věk 13-14 let. V Terstu vytvořili strategii, jak s těmito dětmi pracovat. Základem je speciální službu, dostupná ve všech obvodech Terstu. Jsou v ní přítomni psychologové, vychovatelé, lékaři, zaměřují se na skupinové aktivity s dětmi. Nabízí celou řadu činností, např. kroužky, skupiny zaměřené na hudbu, divadlo, hry, neformální rozhovory, skupinovou terapii, vycházky do přírody, do města, vyjížďky na koních. Jedná se o aktivity, které děti zaujmou, baví je. Zapojení dětí probíhá primárně prostřednictvím volnočasových aktivit. Pracovníci velmi individuálně hledají záliby jednotlivých dětí a reagují na ně. Pro každé dítě zpracovávají individuální plán, ve spolupráci s rodinou.

Důležité je také spolupracovat při vyhledávání dětí s potřebami v oblasti duševního zdraví s pediatry, se školami, se sociálními službami. Klíčové je identifikovat tyto děti včas.  Systém se snaží pracovat již s nezletilými těhotnými dívkami, v rámci rodinných poraden. Zde pracují sociální pracovníci, gynekologové, porodní asistentky apod. Spolupracují i se sociálním pracovníkem obce a s porodnicí, ve které se dívka rozhodla rodit. Těhotná dívka je sledována po celou dobu těhotenství a jsou jí nabízeny návazné služby. Spolupracují i s rodinou dívky. Pro těhotné dívky pořádají skupinová setkání. Poskytují jim specializovanou péči tak, aby se vytvořila bezpečná vazba mezi nimi a dítětem. 

Velmi podnětný dotaz směřoval k tomu, jakým způsobem předejít hospitalizaci dětí. Paní Vidoni k tomu sdělila, že v Itálii proběhla reforma psychiatrické péče, začala již v 70. letech, zákonem byla zrušena pobytová zařízení pro děti s postižením a byla zakotvena nutnost inkluze dětí s handicapem do hlavního vzdělávacího proudu. Dětem se nyní věnují služby v terénu. Existují i malé komunitní pobytové služby specializované např.  na matky s dětmi, děti do 6 let věku (pro max. 6 dětí), mladistvé, kteří nejsou schopni zajistit své potřeby. Terapeutické skupiny pro mladistvé se závažnějšími problémy. K dispozici jsou také emancipační byty pro sociálně potřebné. Zavedli specializovanou službu pro mladé lidi ve věku 18-21 let, kterým pomáhají najít práci, osamostatnit se. Vytváří projekty pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny. Finanční prostředky poskytují konkrétní regiony. Jsou investovány například do platu vychovatelů, kteří dochází do domácností dětí. Tento masivní systém služeb umožňuje neumisťovat děti do psychiatrických léčeben.

Většina financí do výše popsaného systému přichází ze zdravotnictví, ale na financování se podílí také sociální služby a sociální systém. Děti s potřebou neuropsychiatrické péče mohou být v případě potřeby hospitalizovány na oddělení pediatrie ve všeobecných nemocnicích. V souvislosti s pandemií prudce vzrostl počet hospitalizovaných mladistvých. Pokud je nezletilý hospitalizován, jeho rodinní příslušníci s ním mohou trávit čas v nemocnici, přespávat tam. V případech, kdy není vhodná nebo možná přítomnost rodiče, je hospitalizovanému dítěti zajištěna přítomnost vychovatele, až na 24 hodin denně. Vychovatelé mohou být zaměstnanci obce i nemocnice. Filozofií je řešit obtíže dětí spíše na vztahové rovině než medikací. 

V Terstu se snaží, aby doba hospitalizace dítěte nepřekročila 15 dnů. Někdy může trvat i déle, ale v takovém případě již zapojují rehabilitační službu. Regionální nemocnice Terst přijímá pacienty z celého regionu, zejména s poruchami příjmu potravy. Při příjmu nového pacienta vždy aktivují posudkovou jednotku a pořádají setkání za přítomnosti pracovníků nemocnice, pracovníků příslušných odborů v rámci teritoria, sociální služby a rodiny. Tato skupina pak navrhne další postup a vhodné intervence. Při hospitalizaci mladistvých ihned zapojují výchovné pracovníky obce a snaží se, aby mohl být mladistvý do 24 hodin z nemocnice propuštěn, například do péče denního stacionáře. Před propuštěním mladistvého opět aktivují posudkovou jednotku, která posoudí stav, sociální služby již mají o klientovi informace a mohou ho dál podporovat v terénu. 

Velmi významnou rolí multidisciplinárního týmu je poradenství pedagogům na školách v tématu, jak poznat dítě v ohrožení duševního zdraví. Pořádají různé vzdělávací kurzy a školení pro učitele, i dlouhodobějšího typu. Školy se mohou na týmy kdykoli obrátit, vyžádat si konzultaci. Pokud se ale konzultace týká konkrétního dítěte, je pomoc podmíněna souhlasem rodičů. Jestliže souhlas rodičů není k dispozici, je možno např. pracovat s celou školní skupinou, bez identifikace konkrétního dítěte s obtížemi. 

 

Informační leták k diskusi s dr. Vidoni naleznete zde.

1 o webináři z ledna jsme informovali zde.

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023