Není důvod, aby rozchodem ztratilo dítě jednoho z rodičů. I v Chrudimi byla zavedena multidisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí

Hlavní stránka Aktuality Není důvod, aby rozchodem ztratilo dítě jednoho z rodičů. I v Chrudimi byla zavedena multidisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí

27.2.2018, Sekce: Aktuality

Jednu z forem multidisciplinární spolupráce mezi profesemi, které se podílejí na řešení rodičovského konfliktu (např. soudci, sociální pracovníci, psychologové), nazýváme cochemská praxe.


Tento mezioborový přístup vznikl v Německu v soudním obvodu Cochem, ve spolkové zemi Porýní-Falc, na počátku 90. let 20. století. Jednoduše řečeno jde o model spolupráce, jak ku prospěchu dětí řešit spory rodičů o děti v případech jejich rozvodu či rozchodu. V ČR není tento přístup systémově ukotven, ale s jeho prvky se v praxi můžeme setkat. Na Chrudimsku v roce 2017 probíhala setkání pracovní skupiny, která se o etablování cochemské praxe úspěšně zasadila. Zavedení multidisciplinární spolupráce inspirované cochemskou praxí řešení soudních sporů o nezletilé děti u Okresního soudu v Chrudimi napomáhá zachování či probuzení rodičovské odpovědnosti, v jejímž středu stojí vždy dítě.

Rozšířenou verzi článku, který byl redakčně upraven, najdete v Chrudimském deníku (ve vydání ze dne 6. 2. 2018). Článek je dostupný zde

Otevřenou komunikaci rodičů podporuje síť odborníků

Rozvod či rozchod rodičů může být spojen s riziky, které mohou v konečném důsledku negativně, či dokonce traumaticky ovlivnit člena rodiny, který je ve sporu nechtěně – dítě. Proces odloučení rodičů s sebou může nést rozjitřené emoce, neshody, nestabilitu v chování rodičů nebo i projevy agrese. Tíha těchto emocí negativně ovlivňuje mimo jiné i proces dohody v péči o dítě, kdy hledání kompromisu může nahradit snaha ublížit tomu druhému.

Rozchod rodičů by však pro dítě neměl znamenat ztrátu možnosti být vychováván oběma z nich. V situaci, kdy rodiče nejsou schopni vzájemné dohody, je přínosné využít sítě odborníků, kteří podpoří rodiče v komunikaci, zohlednění nejlepšího zájmu dítěte a nalezení dohody o péči a sdílení rodičovské zodpovědnosti za dítě. Tuto pomoc rodičům v praxi poskytují např. pracovníci sociálních služeb či poraden pro mezilidské vztahy.

Cesta Cochemu do Chrudimi…

Pracovní skupinu, která se zasazuje o zavedení Cochemu, tvoří předsedkyně okresního soudu JUDr. Soňa Soukupová, psycholožka Poradny pro rodinu Pardubického kraje Mgr. Eva Klucká a též pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Městského úřadu v Chrudimi, Hlinsku, Vysokém Mýtě, neboť OSPOD je v případech rozvodu rodičů na základě zákona soudem pověřen výkonem opatrovnictví dítěte. To znamená, že jeho rolí je sledovat nejlepší zájem dítěte. Členem pracovní skupiny je i lokální síťař projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Mgr. Jaroslav Marek, který pomáhá koordinovat aktivity, moderuje setkání a podílí se na zpracování podkladů a výstupů pro další spolupráci aktérů sítě na Chrudimsku.

Na úrovni Pardubického kraje se tématu nastavení spolupráce služeb v situacích rodičovských konfliktů věnuje krajský síťař MPSV Mgr. Matěj Karas, který je rovněž pracovníkem výše uvedeného projektu. „Zjišťuji, jaké jsou možnosti a vůle jednotlivých soudců, opatrovníků a poradenských služeb v regionu ke změně stávajícího přístupu, který dětem neposkytuje dostatečnou ochranu, např. v dlouhotrvajících sporech se dítě stává skutečně ohroženým,“ doplňuje ke své roli Matěj Karas.

Velkou měrou se o etablování principů cochemské praxe v Chrudimi zasadila soudkyně JUDr. Soňa Soukupová. Ta považuje zavedení cochemské praxe řešení soudních sporů ohledně nezletilých dětí za „správný krok ke skutečnému pochopení rodičovské odpovědnosti rodiči, jejíž ústřední postavou je právě jejich společné dítě.“ Praktické důsledky multidisciplinární spolupráce pro zmíněný zájem dítěte osvětluje takto: „Uvedená praxe je jistě smysluplná a jako takovou ji i vnímám. Těší mě větší komunikativnost rodičů, která vede k nastartování jejich vzájemné spolupráce ohledně dítěte. Dítě se od svých rodičů mimo jiné i učí, jak se vypořádat s obtížnými situacemi a životními obdobími. Nejlepším příkladem v období rodičovských sporů však je ukázat dítěti, že rodiče jsou schopni i nadále zůstat spolupracujícími rodiči, pro které je dítě tou nejzákladnější prioritou.“

A co dál?

Zavedení multidisciplinární praxe u Okresního soudu v Chrudimi je možné vnímat nejen jako nástroj k úzce vymezené oblasti řešení opatrovnických soudních sporů, ale i jako posun v mezilidských vztazích, jejichž středem je dítě a právě sledování jeho zájmu je jedním ze znaků sociálně zdravé a vyspělé společnosti.

Síťaři projektu MPSV budou nadále sledovat vývoj cochemské praxe a všímat si dalších témat souvisejících s ochranou práv dětí. Jejich snahou je především podporovat spolupráci všech aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny (jako jsou sociální pracovníci, učitelé, pracovníci volnočasových služeb, lékaři a další). Zaměřují se při tom např. i na rozvoj spolupráce týkající se včasného rozpoznání ohrožení dítěte a poskytnutí účinné pomoci. Více o projektu najdete na www.pravonadetstvi.cz

Mgr. Michaela Müllerová

Krajská odborná pracovnice pro Pardubický kraj, MPSV

Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti

Projekt "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí"

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024