Medailonky panelistů

Jaroslava Auerová

vedoucí Probační a mediační služby ČR, Třebíč

V sociálních službách působí více než 16 let. Spolupodílela se od roku 2007 na budování Systému včasné intervence na Třebíčsku. Spolupracuje se sociálními službami zaměřenými na oblast sociální patologie, ohrožených dětí a mládeže, postpenitenciární péče. Věnuje se přímé práci s klienty, vede mediace v trestních věcech. Má zkušenosti s lektorskou činností a vedením a tvorbou vzdělávacích programů pro sociální pracovníky a pedagogy, programů zaměřených na prevenci kriminality. V současnosti se zabývá podporou pracovníků poskytujících sociální služby.


Anne-Marie Bagnall 

asistentka poradce pro ohrožené děti,  Education Authority, LAC Champion  (Program včasné transformační intervence) 

Kvalifikací sociální pracovnice, která působí jako poradkyně pro ohrožené děti ve věku od 8 – 11 let. Je zástupkyní úřadu pro vzdělávání v řadě skupin, které se zabývají péči o ohrožené děti a mládež. Aktivně spolupracuje na řadě otázek týkajících se politiky a praxe, včetně společného zavedení osobních vzdělávacích plánů pro ohrožené děti v Severním Irsku, které sestavují Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo Školství.


Lenka Buchtová

ředitelka Bonanzy Vendolí, z.ú.

V sociální oblasti pracuje 27 let., 10 let jako sociální pracovnice na oddělení péče o děti, 11 let jako vedoucí střediska probační a mediační služby ČR ve Svitavách a 13 let jako ředitelka neziskové organizace Bonanza Vendolí, z. ú. Ve všech pozicích stavěla na významnosti spolupráce s dalšími organizacemi v regionu. Bez sítě sociálních služeb a spolupráce jednotlivých subjektů není možné poskytovat uživatelům sociálních služeb kvalitní služby, nelze zabránit duplicitě poskytovaných služeb ani případnému zneužívání sociálních služeb.


Lucie Čelikovská

moderátorka

Psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka, vedoucí pracoviště Centrum Hladina s.r.o. v Praze, s Ministerstvem práce a sociálních věcí spolupracuje jako externí lektorka a supervizorka.
Styl její práce je formován různorodou pracovní zkušeností: v resortu zdravotnictví - Klinika rehabilitačního lékařství VFN v Praze, výuka na 1. LF UK, spolupráce s IPVZ, Odbornými společnostmi  PLDD ČLS JEP, SPLDD ČR, v resortu školství  - výuka MFF UK, spolupráce s KPPP a PROSPE (Drop In) v oblasti primární prevence a intervenčních programů, supervize školních psychologů, v resortu sociálních služeb – týmová a případová supervize, supervize dobrovolníků v neziskovém sektoru: Lata,z.ú., Domov Sue Ryder,z.ú, DPS Hagibor, Letní dům,z.ú.,Dům tří prání a další. 


Jaroslav Dolanský

referent oddělení koncepce sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

V oblasti informačních systémů resortu působí na různých pozicích od roku 2000 (Česká správa sociálního zabezpečení, generální ředitelství Úřadu práce ČR, MPSV), krátce působil jako vedoucí oddělení informačních systémů na odboru IT MPSV. V současnosti je spolu s dalšími pracovníky MPSV zapojen mj. do projektu Rozvoj systému sociálních služeb a Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí.


Michal Ďorď

spolupředseda, Vteřina poté, z.s.

Je členem Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva a spolupředsedou Vteřiny poté, nezávislé platformy pro práva dětí vyrůstající mimo rodinu. Zabývá se systémem péče o ohrožené děti, sociálním začleňováním, sociálním bydlením a integrací romské menšiny. Je členem organizace Eurochild, IFCO, JDI - Jednota pro deinstitucionalizaci a Plaformy pro sociální bydlení. Má osobní zkušenost se životem v zařízeních ústavní péče. 


Helen Dunn

regionální koordinátorka podpory rodiny/manažerka implementace, CYPSP/Program včasné transformační intervence

Profesně se věnuje sociální práci, aktuálně na pozici regionální koordinátorky podpory rodiny v projektu Family Support Hub (lokální síťování služeb), který sdružuje organizace zaštiťující všechny aktéry podílející se na práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami v konkrétní oblasti. Vedla tým angažovaný v rodičovských programech ve školách, místních komunitách a věznicích. Specializuje se na oblast ochrany práv dítěte, pěstounskou péči, adopce a vzdělávání. 


Lisa Grant

projektová pracovnice služeb včasné intervence a koordinátorka centra pro podporu rodiny v oblasti Craigavon a Banbridge, NIACRO

Zastupuje organizaci NIACRO. Je specialistkou na trestní právo ve spojitosti s dětmi a mladistvými do 18 let a zaměřuje se na preventivní práci s dětmi s výchovnými problémy, problémy s rizikovým chováním, zvládáním nemoci či zármutku, domácí násilí a problémy způsobené vývojovými poruchami či zdravotními problémy. V rámci projektu Family Support Hub poskytuje intenzivní krátkodobou intervenci v rodinách, které se potýkají s akutními problémy v některé z výše uvedených oblastí. 


Agata Havlíková

lokální síťařka pro obec s rozšířenou působností Hradec Králové

Má bohaté pracovní zkušenosti z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a práce se zdravotně postiženými, je lektorkou probačního programu „Právo pro každý den“. Nyní v rámci projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí" pracuje jako lokální síťařka pro obec s rozšířenou působností Hradec Králové. Tématu komunikace o sociálně-právní ochraně dětí se věnuje dlouhodobě, je aktivní propagátorkou pozitivního přístupu k sociální práci a zejména k sociálně-právní ochraně dětí. 


Terezie Hradilková

jednatelka, Jednota pro Deinstitucionalizaci

25 let se zabývala zakládáním, řízením a kvalitou rané péče v ČR a v zahraničí.
Získala osobní stipendium mezinárodní asociace Ashoka pro sociální inovace.
Působila jako inspektorka kvality sociálních služeb. V současné době se věnuje systémové podpoře rané péče (Analýza situace rané péče v ČR http://nadacnifond.avast.cz/analyza) a řízení změn v sociálních službách, lektorka, konzultantka a supervizorka v ČR a zahraničí. 


Bedřich Jetelina

pedagog, Středisko mediální výchovy

Pracuje na volné noze jako konzultant v oblasti médií a sociálních sítí. Je externím dramaturgem České televize a na Teologické fakultě Jihočeské univerzity působí v rámci Střediska mediální výchovy, které se soustředí na vzdělávání dětí a učitelů zejména v oblasti sociálních sítí. Jako scénárista a režisér se zaměřuje na dokumentární a publicistickou tvorbu se sociální a duchovní tématikou. 


Kristýna Jůzová Kotalová

vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Sociální pracovnice, od roku 2005 působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí, odboru ochrany práv dětí. Hlavním zaměřením je metodické vedení orgánů sociálně-právní ochrany dětí, případová práce a mezirezortní spolupráce, individuální plánování a strukturované vyhodnocování situace dítěte. Od roku 2006 se aktivně podílí na transformaci systému péče o ohrožené děti a rodiny. Dalšími profesními aktivitami jsou sociální začleňování, komunitní plánování, lektorská činnost a mediace.


Pavla Kovalská

vedoucí odboru, Odbor sociální a zdravotní, Městský úřad Vlašim 

Ve své funkci působí od roku 2003, má více jak dvacetiletou praxí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Je členkou Společnosti sociálních pracovníků ČR, z. s., podílí se na činnosti organizace.
Vystudovala Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory a Speciální pedagogiku v Praze.


Tomáš Kříž

starosta obce Čebín

Současný starosta obce Čebín, která se aktivně staví k řešení bytových otázek pro osoby a rodiny v těžké bytové situaci. Má bohatou praxi se sociálními službami. Od roku 2006 je vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu  Čas Tišnov. Jde o jeden z pilotních projektů nově vznikající Oblastní charity Tišnov. Dlouhodobě působí jako starosta místní orelské jednoty.


Jiřina Kubáňová

vedoucí odboru, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Nový Bor

Jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví vnímá důležitou a nezastupitelnou roli samosprávy v oblasti síťování sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel. Dle jejího názoru je nutné pracovat koncepčně, nejlépe přes fungující systém komunitního plánování. Vždy záleží na nabídce služeb   v daném  území a hlavně o schopnosti komunikace  mezi jednotlivými subjekty. Nabídka služeb je zase závislá od možností financování  jak státu, tak samospráv. 


Dana Lipová

ředitelka Nadace Sirius a místopředsedkyně Asociace Dítě a Rodina

Je ředitelkou Nadace Sirius a místopředsedkyní Asociace Dítě a Rodina, která sdružuje téměř 70 organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti. V rámci obou organizací se věnuje podpoře rozvoje systému péče o ohrožené děti, především v oblastech prevence sociálního selhání rodiny, náhradní rodinné péče a dětí se zdravotním postižením. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti projektového a procesního řízení, jak v neziskovém, tak obchodním sektoru.


Jiřina Lízalová

koordinátorka sociálních služeb a národnostních menšin, Odbor sociální a zdravotní, Městský úřad Orlová

Od roku 1997 pracuje na odboru sociálním a zdravotním Městského úřadu Orlová - prvních 10 let na oddělení péče o rodinu s dětmi, 5 let na oddělení pro osoby se zdravotním postižením.
Od roku 2012 pracuje jako koordinátorka sociálních služeb, kde se zabývá především plánováním sociálních služeb a mapováním potřeb občanů ve městě Orlová a správním obvodu. 


Jaroslav Marek

lokální síťař pro obec s rozšířenou působností Hlinsko a obec s rozšířenou působností Chrudim

V rámci síťování se zabývá podporou efektivity stávajících procesů v místní síti služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny a facilituje některé rozvojové aktivity. Vedle toho např. spolupracuje s Městským úřadem Chrudim na rozvoji interdisciplinární spolupráce v oblasti obecní sociální práce. Dříve působil v terénních a ambulantních nízkoprahových službách pro děti a mládež, jako kurátor pro mládež či pedagog.


Karen McLean

koordinátorka pro podporu rodiny v oblasti Horní Severní část Belfast, The Vine Centre

Zastupuje organizaci The Vine Centre, která působí v oblastech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v Severním Irsku. Poskytuje služby ohroženým dětem a jejich rodinám a zaměřuje se zejména na poradenství pro mladistvé i dospělé, vzdělávání v rodičovských kompetencích, podporu mimoškolských aktivit pro děti, vzdělávání pro mladistvé a rozvoj dobrovolnických programů. Její organizace je rovněž zapojena do projektu Family Support Hub, tj. systému pomoci rodinám na lokální úrovni. 


Edith McManus

koordinátorka pro podporu rodiny v oblasti Dolní Severní část Belfast, Ashton Centre 

Zastupuje organizaci Ashton Centre, která se kromě práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami, zabývá i koordinaci této práce v Belfastu. Funguje jako jakýsi „ústřední zdroj“ pro ostatní organizace zapojené do sociálně-právní ochrany dětí v dané lokalitě. Tímto způsobem koordinuje nejen aktivity týkající se ohrožených dětí, ale rovněž podporuje komplexní spolupráci všech zapojených aktérů napříč resorty. 


Pavel Navrátil

akademik, Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně   

Věnuje se problematice související  s profesionalizací sociální práce. Mezi jeho zájmová témata náleží teoretická východiska sociální práce, uplatňování reflexivity a participativních přístupů v sociální práci. V poslední době se zabývá postavením sociální práce ve společnosti, její schopností prosazovat práva sociálně vyloučených a ohrožených skupin. Specificky se přitom věnuje problematice ohrožených dětí a jejich rodin.  V průběhu své pracovní kariéry působil mnoho let jako sociální pracovník, urbánní sociolog i jako rodinný poradce.


Jan Pfeiffer 

psychiatr, člen Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání při Radě Evropy

Dlouhodobě se zabývá problematikou lidských práv zdravotně postižených a deinstitucionalizací péče. Založil organizaci Fokus, která nabízí ambulantní služby a podporu mimo ústavní zařízení. Působí jako externí pracovník Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, je členem Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání při Radě Evropy. V oblasti managementu prošel zkušeností zapojení do řady projektů transformace institucionální péče o osoby s duševním onemocněním v péči komunitní a to jak v ČR, tak v zahraničí. 


Jan Počepický

lokální síťař pro obec s rozšířenou působností Votice a obec s rozšířenou působností Benešov

Působí jako lokální síťař pro obec s rozšířenou působností Votice a obec s rozšířenou působností Benešov. V minulosti působil jako sociální kurátor, koordinátor komunitního plánování a pracovník pro analýzy a strategie pro Mikroregion Voticko. Na Voticku se dlouhodobě angažuje v podpoře potřebných sociálních služeb v regionu. Do současné doby je také ředitelem neziskové organizace Statek Vlčkovice, o.p.s., která se věnuje poskytování sociálního bydlení a sanaci rodin.


Pavel Podivínský

vedoucí oddělení, Oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Olomouckého kraje

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí se pohybuje již více jak 20 let a v posledních letech se spolupodílí na implementaci nových přístupů v oblasti péče o ohrožené děti. Zastává pozici manažera pracovní skupiny Děti, mládež a rodina v rámci plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje. Dále například  podporuje vzdělávání v oblasti příbuzenské pěstounské péče, a to ve spolupráci s pracovníky MPSV, rozvoj informovanosti a nastavení jednotného systému náhradní rodinné péče.


Radka Pochobradská

vedoucí odboru, Odbor sociálních věcí, Městský úřad Chrudim

Již 15 let se věnuji ve své praxi tématům státní správy a samosprávy a jejich propojení na poli sociální práce, jak pro ohrožené děti a jejich rodiny, tak pro dospělé.
Od roku 2005 realizuji  komunitní plánování, ze kterého vychází další formáty spolupráce - casemanagement, propustné bydlení, katalogy, mapy atd. 


Lucie Salačová

poradkyně v projektu Bezpečný přístav, Šafrán dětem, o.p.s. 

Projekt Bezpečný přístav se zaměřuje na stabilizaci rodin s dětmi ve Středočeském kraji. Několik let se profesně zaměřuji také na oblast náhradní rodinné péče, spolupracuji s několika neziskovými organizacemi jako lektorka, facilitátorka, pracovnice týmu asistovaného kontaktu dětí, které vyrůstají v náhradních rodinách a setkávají se s členy svojí biologické rodiny. Je také lektorkou příprav budoucích náhradních rodičů v programu PRIDE. V oblasti krizové intervence působí v Bílém kruhu bezpečí a Remediu Praha, o.p.s.


Jan Sládek

sociolog, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a zastupitel za Prahu 6

Vystudoval doktorát v oboru sociologie se zaměřením na sociologii města a bydlení.
Těmto tématům se věnoval na studijních pobytech v New Orleans, Lyonu a
Kostnici. Přednáší a dělá výzkumy na Filozofické fakultě UK. V rámci konzultantské činnosti spolupracoval s MMR, Akademií věd, Magistrátem hl. Města Prahy a řadou dalších obcí. V roce 2014 zvolen zastupitelem v Praze 6. Věnuje se plánování obecního bydlení, kde bere ohled na sociální, ekonomické a politické souvislosti, a to s důrazem na prevenci ztráty bydlení.


Magdaléna Skřivánková

zástupkyně Area Fausta – specializovaného pracoviště pro asistovaný styk rodičů s dětmi 

Působí v organizaci Area Fausta – specializovaném pracovišti pro asistovaný styk rodičů s dětmi. Zabývá se poskytováním asistovaného kontaktu rodičů (prarodičů a dalších osob) s dětmi a poskytováním tzv. asistence u předávání dítěte s druhým rodičem. Věnuje se také poskytování poradenství v obtížných rodinných situacích, zejména ve spojení s rozvodem manželů nebo rozchodem parterů s dětmi. 


Hana Solařová

projektová manažerka, LUMOS

Pracuje jako projektová manažerka v mezinárodní organizaci Lumos, kde se zaměřuje na změnu systému péče o ohrožené děti. Profesí sociální pracovnice hledá cesty, jak rozvíjet sociální a veřejné služby tak, aby děti nemusely vyrůstat v ústavní péči, ale mohli vyrůstat v rodině, která v případě potřeby dostává adekvátní podporu komunity.


Dagmar Svobodová

regionální expertka v oblasti sociálních služeb pro oblast regionálního centra střed, Agentura pro sociální začleňování

Od roku 2017 je zaměstnankyní Úřadu Vlády ČR – Sekce pro lidská práva, Agentura pro sociální začleňování, jako regionální expertka v oblasti sociálních služeb pro oblast regionálního centra střed. Dále je metodičkou registrované sociálně aktivizačních služby pro rodiny s dětmi, která je zapojena do projektu Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji. V minulosti několik let pracovala jako vedoucí sociální pracovnice azylového domu pro matky s dětmi.


Kateřina Špidlenová

doprovázející pracovnice a koordinátorka projektu CEDR pro Středočeský kraj, Dobrá rodina, o.p.s. 

Jako sociální pracovnice se již od dob studií věnuje různým ohroženým skupinám (riziková mládež, lidé s duševním onemocněním, děti z pěstounských rodin) a síťování věnuje velkou pozornost. Práce s pěstounskými rodinami v roli doprovázející pracovnice ji již od počátku ukládá nutnost komunikace s různými subjekty. Casemanagement, sdílení zkušeností, monitorování dostupných služeb patří mezi základní kameny jejího oboru a zájmu.


Petra Štětková

moderátorka

Pracuje na  Ministerstvu práce a sociálních věcí jako metodička v oddělení ochrany práv dětí. Čerpá mimo jiné ze své 20. leté praxe při spolupráci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. V minulosti se podílela na rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče, má zkušenost se vzdělávání pracovníků sociálně-právní ochrany dětí a s facilitací případových konferencí.


Tereza Komárková

projektová manažerka,  SKP – Centrum, o.p.s. Pardubice

V současné době vede projekt zaměřený na síťování služeb pro ohrožené děti a rodiny. Od roku 2015 do roku 2017 byla vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, v minulosti vedla evropský projekt na podporu mezinárodního dobrovolnictví pro mladé lidi romského etnika, pracovala jako vychovatelka v dětském domově, vykonávala pozici kurátorky pro děti a mládež a pozici protidrogové koordinátorky a koordinátorky prevence kriminality.


Daniel Topinka

zakladatel výzkumné organizace SocioFactor, vedoucí projektu Nástroje řízení kvality a efektivity sociální práce s mladistvými a mladými dospělými vyrůstajícími či opouštějícími ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči

Zabývá se aplikovaným výzkumem v sociální práci, jeho přínosy a možnostmi, sociální inkluzí, metodami sociálního výzkumu a jejich aplikacemi, sociálními důsledky společenských procesů a hodnocením dopadů služeb. Vede projekt, kterého cílem je vytvořit a pilotně ověřit nástroje pro řízení kvality a sledování efektivity sociální práce a podpořit přechod od intuitivních domněnek k prokazatelnému impaktu nástrojů a postupů a zdokonalit  procesy a výkonnost u vybraných poskytovatelů služeb. 


Saša Uhlová

novinářka, deník A2larm

Je česká novinářka. Pracuje jako redaktorka internetových novin Alarm. Ve svých textech se věnuje sociálním otázkám, sociálnímu bydlení, integraci menšin, školství i péči o ohrožené děti a mládež. 


Šárka Vlková

lokální síťařka na území pro obec s rozšířenou působností Praha 12

Působí jako lokální síťařka na území pro obec s rozšířenou působností Praha 12 a na pozici ředitelky dobrovolného profesního spolu Profesní komora sociálních pracovníků, z.s. Mezi její profesní zkušenosti patří koordinace terénních sociálních pracovníků o.s. Romodrom, management projektů v téže organizaci zaměřené na vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit a facilitace pracovní skupiny zaměřené na vytvoření metodiky měření efektivity a výkonů sociálních služeb ve Středočeském kraji.


Iveta Turková

vedoucí odboru, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Benešov 

Na odboru pracuje již 21 let, původně jako sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí. Od roku 2007 řídí agendu komunitního plánování, které je realizováno ve spolupráci s obcí s rozšířenou působností Vlašim a obcí s rozšířenou působností Votice na celém území okresu.  Je odbornou lektorkou případových konferencí, v Benešově významně využívaného nástroje síťování.  Je členkou  Poradního sboru hejtmanky kraje na úseku sociálně-právní ochrany dětí.


Martin Vtípil

vedoucí odboru, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, Městský úřad Hlinsko

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí působí na různých pozicích od roku 2003 (kurátor pro děti a mládež, pracovník náhradní rodinné péče, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí odboru). V letech 2009 - 2012 byl členem pracovní skupiny projektu Transformace péče o ohrožené děti v ČR pro Pardubický kraj. V současnosti je spolu s dalšími pracovníky OSPOD Hlinsko zapojen do projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. 


Helena Zahálková

vedoucí odboru, Odbor sociálních věcí, KÚ Pardubický kraj

Od roku 2010 je vedoucí odboru sociálních věcí na Krajském úřadě Pardubického kraje. Mimo jiné se věnuje transformaci příspěvkových organizací v oblasti domovů pro osoby se zdravotním postižením, v kterých mají umístěné i děti s mentálním postižením. Od roku 2014 se v rámci spolupráce s odborem zdravotnictví a školství   její úřad zapojil do transformace dětských domovů a dětských center. 


Roman Petrenko

odborný pracovník oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování, Národní ústav pro vzdělávání

Zabývá se tvorbou a implementací standardů kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, metodickou podporou a vzděláváním pracovníků v těchto zařízeních. Od roku 2018 by se měl podívat na víceletém projektu na celkové posílení prevence a transformaci systému školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, který NÚV ve spolupráci s dalšími odborníky připravil.


Eliška Foltýnková

lokální síťařka pro ORP Olomouc

Vystudovala obor Charitativní a sociální práce na CARITAS VOŠs Olomouc a Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní zde dokončuje magisterské studium ve specializaci Sociální práce s rodinami.
V projektu MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí působí od dubna 2017 jako lokální síťařka pro ORP Olomouc. Dále se věnuje práci s dětmi v Nízkoprahovém denním centru Khamoro pod záštitou Charity Olomouc.


Miloslav Macela

expert v oblasti ochrany dětí   

Zabývá se expertní činností v sociální oblasti (konzultace, výzkumy), je externím pedagogem na Katedře sociální práce Univerzity Karlovy a autorem řady odborných článků. Podílel se na celé řadě národních a mezinárodních projektů v sociální oblasti. Působil jako radní Pardubického kraje, ředitel odboru Ministerstva práce a sociálních věcí, byl dlouholetým členem zastupitelstva města Chrudim a zastupitelstva Pardubického kraje. Je spoluautorem Národní strategie ochrany práv dětí. 


Michal Šíp

odborný garant projektové aktivity Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí pro oblast zpracování výstupů, koordinace krajských kanceláří, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Vystudoval veřejnou a sociální politiku Univerzity Karlovy. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí působí od roku 2016 jako odborný garant nastavování celoživotního vzdělávání pracovníků SPOD, návrhu systému sběru a hodnocení dat o SPOD, návrhu systému hodnocení kvality systému SPOD a tvorby interaktivního katalogu jevů a služeb pro ohrožené rodiny a děti. Profesně působil jako lektor programů primární prevence sociálně patologických jevů. 


Matěj Karas

krajský síťař Pardubický kraj

Vystudoval sociální antropologii na Univerzitě Pardubice. Po dobrovolnické činnosti v organizaci Sopre o.p.s. v denním centru pro děti a mládež působil jako pracovník v sociálních službách v organizaci Šance pro Tebe, z.s. ve službě Streetwork. Od roku 2017 působí na pozici krajského síťaře pro Pardubický kraj v projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Věnuje se také problematice romských osad a sociálnímu vyloučení na Slovensku, o čemž publikuje příspěvky do internetového Deníku Referendum.  


Simona Zatloukalová

metodička síťování v projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany“, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Profesí je sociální pracovnice, přes deset let pracovala v nízkoprahových službách pro děti a mládež. Byla členkou správní rady České asociace streetwork, ve které působila též jako hodnotitelka kvality. Profesní zkušenosti má i s ženami poskytujícími sexuální služby, kterým, mimo jiné, poskytovala poradenství na chatové lince. Zajímá se o psychoterapii, absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik zaměřený na skupinovou psychoterapii. V současné době pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako metodička síťování.


Petra Pfaurová

lokální síťařka pro oblast Praha 6

Vystudovala Studia občanského sektoru a sociální politiku a sociální práci na Univerzitě Karlove. V projektu MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí působí od roku 2016 jako lokální síťařka pro oblast Praha 6.
Působí v Latě – programy pro mládež a rodinu, z.ú., kde koordinuje programy pro rodinu a administrovala rodinné konference. V minulosti působila i v roli koordinátorky dobrovolníků.


Barbora Žůrková

lokální síťařka pro ORP Olomouc

Vystudovala obor Charitativní a sociální práce na CARITAS VOŠs Olomouc a Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
V projektu MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí působí od dubna 2017 jako lokální síťařka pro ORP Olomouc. Dále se věnuje práci se seniory v projektu Dramatický kurz SENior v Divadle na cucky.  


 

Jan Šalomoun

metodik společného informačního systému, Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky, Odbor protidrogové politiky, Úřad vlády ČR

Od roku 2002, kdy vznikla první databázová aplikace pro sběr dat v adiktologických službách, je hlavním vývojářem a project managerem informačních systémů (UniData a UniData Lite), které pro neziskové organizace spravuje a vyvíjí ÚV – RVKPP. Působí také jako školitel a pracovník podpory pro tyto informační systémy.

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024