Novinky z oblasti plánování ochrany dítěte – aktualizované formuláře vyhodnocení a IPOD pro sociální pracovnice a pracovníky OSPOD

Hlavní stránka Aktuality Novinky z oblasti plánování ochrany dítěte – aktualizované formuláře vyhodnocení a IPOD pro sociální pracovnice a pracovníky OSPOD

23.10.2020, Sekce: Aktuality

Sociální pracovnice a pracovníci OSPOD mají nelehkou roli – jejich úkolem je identifikovat případné ohrožení dítěte a naplánovat spolu s rodinou a dítětem účinnou pomoc. Dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí OSPOD vyhodnocuje situaci dítěte a rodiny a je zodpovědný za sestavení individuálního plánu ochrany dítěte (tzv. IPOD). OSPOD na to není sám a plán vytváří ve spolupráci s rodiči, dítětem a dalšími aktéry – např. pracovníky sociálních služeb, kteří pomáhají rodičům posílit rodičovské kompetence, lékaři, učiteli, terapeuty či pracovníky pobytových zařízení, jako jsou dětské domovy, výchovné ústavy atd., pokud se dítě ocitlo mimo svou rodinu. K tomu, aby se mohl stanovit účinný plán pomoci, je třeba nejprve získat co nejvíce informací o situaci dítěte a jeho rodiny, a především o potřebách dítěte – klíčové je přitom zaznamenat pohled dítěte, rodičů a dalších osob, které okolo nich jsou (např. učitel, trenér, lékař atd.). A jaké novinky pro oblast plánování s dítětem a rodinou připravilo MPSV?


Aktualizované formuláře vyhodnocení/IPOD

MPSV připravilo aktualizované formuláře pro záznam podrobného vyhodnocení situace dítěte a rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD). Tyto materiály navazují na metodické materiály, které byly vytvořeny v roce 2012 a 2014. Shrnutí informací naleznete v sekci Odborníci. „K přípravě materiálů nás podnítila zkušenost z realizace projektové aktivity zaměřené na přehodnocení situace dětí v ústavní péči. Ukazuje se, že praxe v zaznamenávání informací o potřebách dítěte a vyhodnocení situace dítěte a rodiny, včetně tvorby IPOD, je velmi různorodá napříč kraji. Z mnoha vyhodnocení např. není zřejmé, čím je dítě ohroženo a co se musí v péči rodičů změnit, aby se dítě mohlo vrátit  domů,“ doplňuje Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí projektu a oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti MPSV.

„Aktualizovali jsme proto stávající vzory formulářů, jejichž cílem je klást větší důraz na záznam potřeb dítěte a zhodnocení rizikových a ochranných faktorů, včetně plánování podpory rodině a zhodnocení efektivity této podpory. Jednoduše řečeno, z vyhodnocení a následného plánu ochrany dítěte musí být zřejmé, co se má v kompetencích rodičů změnit, aby dítě ohrožené být nemuselo,“ přibližuje Kristýna Jůzová Kotalová z MPSV. Nové formuláře vyhodnocení/IPOD jsou ze strany MPSV doporučující a odpovídají požadavkům současné legislativy a praxe. Základní informace a vodítka, jak s formuláři pracovat, lze nalézt v Průvodci, ve kterém je uvedeno i několik konkrétních příkladů vyplněných částí vyhodnocení a IPOD.

Proč je důležité kvalitní vyhodnocení situace dítěte a rodiny?

Podrobné vyhodnocení situace dítěte a rodiny (dále jen vyhodnocení) je základním nástrojem OSPOD pro práci s dítětem a rodinou. Z vyhodnocení situace dítěte a rodiny musí být zřejmé, čím je dítě ohroženo, jaké potřeby má nenaplněné (např. potřeby v oblasti zdraví, bezpečí, vztahů či citové vřelosti a další), kde jsou rizika na straně dítěte a rodičů, ale i jaké jsou silné stránky dítěte a jeho rodiny. Všechny tyto aspekty pracovníci OSPOD zaznamenávají a vyhodnocují ve vzájemných souvislostech (analýza), aby mohli naplánovat účinnou pomoc dítěti a rodině. K tomu jim slouží záznam do formuláře vyhodnocení situace dítěte a rodiny, ze kterého se následně odvíjí individuální plán ochrany dítěte (IPOD), který vytváří na míru pro každé dítě, byť např. z jedné rodiny – blíže k procesu viz schéma.

IPOD reaguje na měnící se potřeby dítěte

Vyhodnocování situace dítěte a rodiny je neustálý proces – OSPOD má povinnost pravidelně přehodnocovat situaci dítěte a rodiny, od které se odvíjí nový plán ochrany dítěte (a to minimálně 1x za půl roku – v souvislosti se zásadními změnami v situaci dítěte a rodiny i častěji). Krajní situací je, pokud je dítě odebráno z rodiny a je mu nařízena ústavní výchova. Zde je třeba myslet na to, že se má jednat o dočasné opatření reagující na ohrožení dítěte, nikoliv trvalé řešení. Kontinuálně OSPOD tedy spolupracuje s rodinou dítěte, pracovníky pobytových zařízení a dalšími aktéry – smyslem je aktivizovat rodiče a podporovat je v posilování rodičovských kompetencí, aby dítě mohlo nadále vyrůstat v rodině.

Metodická podpora pracovnic a pracovníků OSPOD

Proces vyhodnocování a tvorby IPOD je náročnou aktivitou, která si zaslouží maximální metodickou podporu. Kromě metodické podpory poskytované kraji mohou pracovnice a pracovníci OSPOD využít podpory poskytované v rámci realizace projektové aktivity Přehodnocení situace dětí v ústavní péči. Jak název napovídá, metodická podpora se týká procesu vyhodnocení v situacích dětí a dospívajících, kteří vyrůstají v zařízeních pobytové péče (např. kojenecké ústavy, dětské domovy, diagnostické a výchovné ústavy a další).

Tým MPSV již několik měsíců spolupracuje s jednotlivými OSPOD a prostřednictvím konzultací a zpracováváním metodických revizí k jednotlivým vyhodnocením a IPOD dětí umístěných v pobytové péči poskytuje přímou metodickou podporu na konkrétních pracovištích OSPOD. Do projektu se postupně zapojují jednotlivé obce s rozšířenou působností v rámci všech krajů ČR. V současné době připravujeme praktické workshopy, které budou s ohledem na aktuální mimořádná opatření v důsledku pandemie COVID-19 realizovány v online formě během následujících měsíců. O termínech konání budeme s dostatečným předstihem jednotlivé kraje informovat,“ doplňuje Petra Mádlová, garantka projektové aktivity. Cílem workshopů je prohloubit kompetence pracovnic a pracovníků OSPOD zejména v identifikaci potřeb dětí a tvorbě IPOD. Detailní informace z realizace aktivity zaměřené na metodickou podporu pracovnic a pracovníků OSPOD můžete nalézt např. ve zpravodaji V POHYBU

Materiály k nástroji vyhodnocení situace dítěte a rodiny/IPOD

O projektu

Projekt Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice reaguje na aktuální situaci v oblasti systému péče o ohrožené děti a rodiny, který se dlouhodobě potýká s rezortní roztříštěností a nejednotnými přístupy a postupy ve vztahu k řešení životních situací ohrožených dětí a rodin. V rámci projektu jsou revidovány podmínky sociálně-právní ochrany dětí umístěných v ústavní péči, které povedou k podrobnému popisu procesů vedoucích k naplnění potřeb těchto dětí, a to prostřednictvím poskytování metodické podpory pracovnicím a pracovníkům OSPOD v realizaci metody strukturovaného vyhodnocování a tvorby IPOD, a dále prostřednictvím systematických návštěv pobytových zařízení za účelem zjištění míry naplnění potřeb dětí v průběhu jejich pobytu. Cílem je poskytnout krajům doplňující informace o využitelnosti kapacit místní sítě služeb. Projekt svým obsahem směřuje ke zvýšení kvality a udržitelnosti systému služeb pro ohrožené děti. Více ZDE.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024