Metody a nástroje

Hlavní stránka Odborníci Metody a nástroje

Metody a nástroje v SPOD

Na této stránce najdete příklady nástrojů a postupů sociální práce, které nám nabízí zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen zákon o SPOD), popř. jsou žádoucí při výkonu sociálně-právní ochrany.  

VYHODNOCOVÁNÍ SITUACE DÍTĚTE RODINY a INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ OCHRANY DÍTĚTE

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen podle § 10 odst. 3 písm. c) a d) zákona o SPOD pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a zpracovat na základě tohoto vyhodnocení situace dítěte a rodiny a individuální plán ochrany dítěte, zkráceně IPOD.  

Manuál k vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby IPOD

MPSV v rámci projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny zpracovalo Manuál implementace vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte pro OSPOD (MPSV 2014). Manuál si klade za cíl popsat obsah vyhodnocování a IPOD tak, aby byl v souladu se základními principy transformace. Přestože stále zůstává a je žádoucí široký prostor pro vlastní pojetí jednotlivých OSPOD, je v zájmu objektivizace, standardizace a zvýšení kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami žádoucí postupovat do jisté míry jednotně.

Manuál implementace vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby IPOD je ke stažení ZDETento manuál je základním průvodcem MPSV v oblasti vyhodnocení a tvorby IPOD. Najdete zde i příklady dobré praxe v oblasti vyhodnocování a plánování, včetně příkladu, jak zaznamenat vyhodnocení a IPOD– viz vzorové vyhodnocení a vzorový IPOD. Tyto materiály jsou stále platné, s vývojem praxe se je snažíme aktualizovat. Nové formuláře pro záznam vyhodnocení/IPOD najdete níže.

Blíže k procesu vyhodnocení a tvorby IPOD viz obrázek.

Připravovaný Manuál zaměřený na situaci dítěte v pobytové péči

V rámci projektu MPSV Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR aktuálně probíhá zpracování metodického materiálu k vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby IPOD, se zaměřením na vyhodnocování situace dětí umístěných v pobytových zařízeních (v rezortu sociálních věcí, školství i zdravotnictví). Metodický materiál bude výstupem klíčové aktivity projektu zaměřené na přehodnocení situace dětí v ústavní péči (a to cca na jaře roku 2022).

IPOD

Zpracovávání individuálního plánu ochrany dítěte je základním nástrojem sociální práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Individuální plánování je třeba chápat jako proces. IPOD by měl být vypracován do jednoho měsíce od počátku poskytování sociálně-právní ochrany dítěti a jeho rodině. Podkladem pro zpracování IPOD je kvalitní vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny (viz výše)

Aktuální formuláře vyhodnocení/IPOD

MPSV připravilo aktualizované formuláře pro záznam podrobného vyhodnocení situace dítěte a rodiny a tvorby IPOD. Tyto materiály z roku 2020 navazují na metodické materiály, které byly vytvořeny v roce 2014 a 2012. Cílem nových formulářů pro vyhodnocení a IPOD je klást větší důraz na záznam potřeb dítěte a zhodnocení rizikových a ochranných faktorů, včetně plánování podpory rodině a zhodnocení efektivity této podpory. Formuláře vyhodnocení/IPOD jsou ze strany MPSV doporučující a odpovídají požadavkům současné legislativy a praxe.

Průvodci k novým formulářům najdete základní informace a vodítka, včetně některých příkladů, jak s formuláři vyhodnocení a IPOD pracovat.

Formulář vyhodnocení najdete ZDE

Formulář IPOD je ZDE.

Více rovněž v aktualitě k novým formulářům vyhodnocení/IPOD ZDE.

Předchozí doporučení a formuláře vyhodnocení/IPOD

Oblasti vyhodnocování situace dětí v obtížné sociální situaci se věnuje metodické doporučení MSPV č. 2/2009, které je dostupné ZDE. 

K oblasti vytvoření individuálního plánu péče o dítě vydalo MPSV metodické doporučení č. 3/2009 – dostupné ZDEMinisterstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách nabízí dynamický (tj. přizpůsobí se i většímu rozsahu textu tak, aby byl po tisku viditelný) formulář k vyhodnocování situace dítěte, který obsahuje minimální požadované informace o dítěti a jeho rodině (verze z roku 2012)Formulář je ke stažení ZDE.

Užitečným pomocníkem pro Vaši práci rovněž může být komentář (průvodce) k vyhodnocování, který je dostupný ZDE.  Tento materiál upřesňuje jednotlivé oblasti, které jsou součástí Formuláře MPSV k vyhodnocování situace dítěte z roku 2012

Příklady užitečných metodik a zdrojů k vyhodnocení a tvorbě IPOD

PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

Jak je uvedeno v Manuálu k případovým konferencím (MPSV 2011) případová konference je plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro ně představují, nebo mohou představovat, podpůrnou síť. Cílem tohoto setkání je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Zákon o SPOD rovněž stanovuje, že tento nástroj je třeba využít v případě, kdy orgán sociálně-právní ochrany dětí má v úmyslu podat k soudu návrh na nařízení některého z opatření, kterým se zasahuje do rodičovské odpovědnosti nebo kterým se dítě svěřuje do náhradní péče.

K postupu OSPOD při případových konferencích vydalo MPSV metodické doporučení č.2/2010, které je dostupné ZDE. (před novelizací zákona o SPOD – najdete zde vodítko pro uspořádání případové konference)

Případové konference představují nástroj multidisciplinární spolupráce, kdy samotný zákon o SPOD v § 10 odst. 3 písm. e) zmiňuje okruh osob, které mohou být přizvány na konferenci. Jedná se například o zástupce škol, školských zařízení, poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb nebo orgánů policie či probační a mediační služby.

RODINNÉ KONFERENCE

Poměrně novou metodou práce s rodinami jsou rodinné konference, které vychází z předpokladu, že právě dítě a rodina jsou nejlepšími znalci své situace, svých problémů, svých silných i slabých stránek. Více se o rodinných konferencích můžete dozvědět z příspěvků zahraničních odborníků, kteří své zkušenosti s touto metodou představili v Čechách na setkání, které uskutečnilo v polovině roku 2014 v Praze. Více informací o rodinných konferencích, včetně letáků, infografiky, příběhů rodinných konferencí apod., najdete ZDE.

CASE MANAGEMENT

Case management je koordinovaná péče o klienta, která vychází ze základního předpokladu, že více hlav více ví. Metoda case managementu je zaměřena na vytváření podpůrné sítě, vyhledávání a oslovování osob, které mají na mysli dobro klienta a mají zájem klientovi pomoci. Více informací lze nalézt např. v publikaci Case Management aneb Případové konference v praxi (Solařová 2013), která je dostupná ZDE

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2022