Program PRIDE

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na této stránce naleznete bližší informace k programu PRIDE včetně seznamu certifikovaných lektorů pro rok 2018.

 

Program PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education)

byl vyvinut v USA v roce 1993. Jedná se o ucelený způsob práce se zájemci o náhradní rodinnou péči a náhradními rodiči, který vznikl právě z impulzu náhradních rodičů, jako reflexe jejich vlastních zkušeností a potřeb. Celý systém je výsledkem spolupráce státních subjektů neziskových organizací a vysokoškolských pracovišť. Program PRIDE se nejprve rozšířil do několika států USA, ale postupně začal být přejímán i mimo Spojené státy do prostředí evropských zemí. Například u našich sousedů na Slovensku je program PRIDE, v podobě adaptované na podmínky náhradní rodinné péče v SR, využíván od roku 2001, v Polsku je program užíván již od roku 1999. Dalšími státy, do jejichž prostředí byl program implementován, jsou Island, Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Nizozemí, Estonsko, Ukrajina, Maďarsko, Srbsko a Bulharsko. Vzhledem k tomu, že program Pride vychází z kontextu americké společnosti a právního systému, je tento program jednotlivými státy přizpůsobován konkrétní kulturně-společenské situaci země, stejně jako existující rodinné a sociální politice.  Stejně tak je tomu v České republice. Zde byl program PRIDE převzat v roce 2012, jako výsledek jednoho ze stanovených cílů Národní strategie ochrany práv dětí „Právo na dětství“.

Název programu Pride lze do češtiny přeložit jako „Zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání náhradních rodičů“. Základem programu PRIDE je přesvědčení, že hodnota, kterou představuje rodinný život, je pro dítě stěžejní potřebou pro jeho zdárný vývoj. Z tohoto důvodu jsou pro poskytování kvalitních služeb náhradní rodinné péče nepostradatelní náhradní rodiče s potřebnými znalostmi a dovednostmi. Rodiče by měli získat, stejně jako sociální pracovníci, odpovídající kvalifikaci, přípravu a vzdělání, projít výběrem a být zařazeni do evidence, aby mohli pracovat jako členové profesionálního týmu, který má předpoklady chránit a podporovat děti a posilovat rodiny.

 

Cílem programu PRIDE je zajistit:

 1. Naplnění potřeb dětí svěřených do péče náhradních rodin.
 2. Podpora rodinám, bez ohledu na to, zda se jedná o původní rodiny, rekonstituované rodiny, rozšířené či příbuzenské rodiny, pěstounské rodiny, či osvojitelské rodiny.
 3. Zlepšení kvality služeb v oblasti náhradní rodinné péče prostřednictvím vytvoření standardizovaného strukturovaného rámce pro přípravu a posouzení potenciálních náhradních rodičů; následné vzdělávání náhradních rodičů během  poskytování náhradní rodinné péče a pro jejich další profesní rozvoj.
 4. Spolupráce se všemi subjekty působícími v oblasti sociálně právní ochrany dětí, vyššími odbornými a vysokými školami, sdruženími náhradních rodičů a organizacemi působícími v oblasti podpory ohroženým dětem.

 

Příprava a vyhodnocování zájemců o náhradní rodinnou péči

Cílem přípravy PRIDE je zprostředkování zkušenosti dítěte, které přichází do náhradní rodinné péče (NRP), účastníkům kurzu formou zážitkových aktivit a jejich následná reflexe. Smyslem prožitku je poznání vlastních schopností a rozvoj dovedností umožňujících pomoci dítěti vyrovnat se s minulostí, přijmout přítomnost a připravit se na samostatnou budoucnost. Program PRIDE je založen na pěti základních kategoriích kompetencí (znalostí a dovedností) u žadatelů o náhradní rodinnou péči, jimiž jsou:

 1. Chránit děti a starat se o ně.
 2. Naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit opožděný vývoj.
 3. Podporovat vztahy mezi dětmi (a jejich původními rodinami či blízkými osobami).
 4. Vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život.
 5. Pracovat jako člen profesionálního týmu.

Tyto kategorie kompetencí jsou považovány za zásadní pro výkon role náhradního rodiče a během přípravy se je zájemci o náhradní rodinnou péči společně s lektory snaží u sebe rozpoznat a případně posílit, aby mohli být dobrými rodiči přijatému dítěti.

 

Následná podpora náhradní rodiny

Následná podpora náhradní rodiny zahrnuje jak podporu odborníky z oblasti NRP, tak širokou škálu modulů, tvořících dohromady přes 90 hodin vzdělávání, které jsou zaměřeny na podporu klíčových znalostí a dovedností potřebných pro každého náhradního rodiče včetně dalšího rozvoje klíčových kompetencí.

Součástí programu Pride jsou však také aktivity vedoucí ke zvyšování povědomí o náhradní rodinné péči ve společnosti a vyhledávání nových potenciálních náhradních rodičů.

 

Lektoři Pride

ZDE naleznete seznam certifikovaných lektorů systému Pride, kteří jsou odborně vyškolení a jako jediní jsou oprávněni v České republice poskytovat přípravy pro budoucí náhradní rodiče, a také vzdělávání náhradních rodičů podle licencovaného programu Pride.

Lektoři PRIDE se řídí mj. dvěma významnými dokumenty, a to Pravidly pro lektory PRIDE a Etickým kodexem lektorů PRIDE.

Pravidla pro lektory PRIDE jsou k nahlédnutí zde. (aktualizováno červenec 2019)

Etický kodex lektorů PRIDE vymezuje hodnoty, principy a zásady chování a jed­nání ve vztahu ke klientům, kolegům, zaměstnavatelům i držiteli licence PRIDE. Etický kodex je k nahlédnutí zde.

 

Principy programu PRIDE

Podrobné informace k principům programu PRIDE v ČR najdete v materiálu "Návrh implementace systému průběžného vzdělávání a supervize lektorů PRIDE a jejich akreditace. Principy modelu PRIDE v ČR" zde.

Tento materiál obsahuje mimo jiné:

 • základní principy přípravy PRIDE zájemce,
 • definici a stanovení cílů této přípravy,
 • obsah přípravy,
 • principy pro práci lektora včetně psaní závěrečné zprávy,
 • přípravy dětí žijících v rodině zájemce.

Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023