Služby pro pěstounské rodiny

V současné době funguje v České republice asi 9 tisíc pěstounů, kteří se starají o 13 tisíc dětí. Stát má zájem na tom, aby 10 tis. dětí, které jsou v nyní v ústavní péči, mohli najít zázemí v nových pěstounských rodinách. Z toho důvodu stát vytvořil pěstounům lepší podmínky a zároveň žádá od pěstounů profesionální přístup.

Zásadními změnami v oblasti náhradní rodinné péče je kvalitnější hmotné zabezpečení pěstounské péče na přechodnou dobu, zvýšení odměn pěstounům, vznik nové dávky při ukončení pěstounské péče. Dále zákon SPOD převedl pěstounské dávky ze systému státní sociální podpory, změnil způsob přípravy pěstounů, vytváří podmínky pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové a stávající pěstounské rodiny. Mění podmínky v systému svěřování dětí do náhradní rodinné péče (nově přednost příbuzný či osoba dítěti, nebo rodině blízká).

Pěstounská péče je finančně podporována státem – dávkami pěstounské péče, které jsou upraveny v zákoně o sociálně – právní ochraně dětí. Pěstounovi a dítěti svěřenému do péče může vzniknout nárok na dávky státní sociální podpory.

Odměna pěstouna

Odměna je projevem společného uznání osoby pečující o cizí dítě v pěstounské péči. Nárok na odměnu má osoba pečující o dítě a také osoba v evidenci, tedy pěstoun na přechodnou dobu.

Od 1. Ledna 2013 jsou nově odměny považovány za plat, odvádí se z nich tedy zdravotní, sociální a důchodové pojištění spolu se zálohou na dani. Nově jsou odměňováni také pěstouni na přechodnou dobu, kteří mají nárok na zajištění v době, kdy čekají na přijetí dítěte.

Podstatnou změnou je samotná výše odměy, která je stanovena zákonem o sociálně- právní ochraně dětí a dvíjí se od počtu dětí svěřených do pěstounské pče a od stupně závislosti na pomoc jiné osovy podle zákona o sociálních službách.

Výše odměn je stanovena podle počtu dětí, podle stupně závislosti dítěte a pro pěstouny na přechodnou dobu jako měsíční hrubá mzda takto:

Odměna pěstouna:

1.dítě  …………………………………………………………………….8 000,-Kč

2 děti ……………………………………………………………………12 000,-Kč

 

Odměna pěstouna ve zvláštních případech:

3 děti………………………………………………………………….…20 000,-Kč

4 děti ……………………………………………………………………24 000,-Kč

1 dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II,III,IV………………20 000,-Kč

2 děti závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II,III,IV………………24 000,-Kč

4 děti závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II,III,IV………………32 000,-Kč

Každé další dítě…………………………………..´……………………..4 000,-Kč

 

Odměna pěstouna na přechodnou dobu:

Po zařazení do evidence v době před přijetím dítěte….…………….20 000,-Kč

Po přijetí 1 dítěte…………………………………………………………24 000,-Kč

Každé další dítě……………………………………………………………4 000,-Kč

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Nárok na příspěvek má pěstoun pečující o nejméně 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud zakoupila osobní motorové vozidlo nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu vozidla a nepoužívá je pro výdělečnou činnost.

Výše příspěvku činí 70% pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokazatelných výdajů ne jeho opravy, nejvýše však 100 000,-Kč.

Součet těchto příspěvků poskytnutých osobě pečující v období posledních 10 kalendářních let před podáním žádosti nesmí přesáhnout 200 000,-Kč.

Příspěvek při převzetí dítěte

Jedná se o jednorázovou dávku, jejímž účelem je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, přicházející do náhradní rodinné péče. Dávka je stanovena podle věku dítěte takto:

 

Dítě do 6 let…………………8 000,-Kč

Dítě od 6 - 15 let………..….9 000,-Kč

Dítě 15 – 26 let……………10 000,-Kč

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na dávku má dítě svěřené do pěstounské péče a po jejím skončení (po 18. Roku věku dítěte) nejdéle do 26 let, zůstane-li dítě nezaopatřené a ve společné domácnosti s bývalými pěstouny.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči je vyplácena měsíčně v těchto částkách.

Dítě do 6 let …………..…..4 500,Kč

6 – 12 let let…………….…5 500,-Kč

12 – 18 let…………………6 350,-Kč

18 – 26 let ………………...6 600,-Kč

 

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, je vyplácen příspěvek podle stupně závislosti I,II,III,IV rovněž měsíčně v těchto částkách:

 

Stupeň závislosti I.

Dítě do 6 let …………..…..4 650,Kč

6 – 12 let let………….……5 650,-Kč

12 – 18 let…………………6 450,-Kč

18 - 26 let …………..……..6 750,-Kč

 

Stupeň závislosti II.

Dítě do 6 let ……………..5 550,Kč

6 – 12 let let………………6 800,-Kč

12 – 18 let…………………7 800,-Kč

18 – 26 let ………………..8 100,-Kč

 

Stupeň závislosti III.

Dítě do 6 let ……………..5 900,Kč

6 – 12 let let………………7 250,-Kč

12 – 18 let…………………8 300,-Kč

18 – 26 let ……………….. 8 600,-Kč

 

Stupeň závislosti IV.

Dítě do 6 let …………….. 6 400,Kč

6 – 12 let let………………7 850,-Kč

12 – 18 let…………………8 700,-Kč

18 – 26 let ………………..9 000,-Kč

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Výše jednorázového příspěvku činí 25 000,-Kč

Nárok na dávku má fyzická osoba, která byla k dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na přídavek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče náleží jen jednou.

Pověřené fyzické a právnické osoby

Na principu dobrovolnosti se mohou na výkonu sociálně právní ochrany dětí v zákonem vymezených činnostech podílet i fyzické nebo právnické osoby, které však k takovému působení musí mít pověření. Tato pověření vydávají krajské úřady nebo Magistrát hl. m. Prahy. Rozsah pověření k výkonu sociálně právní ochrany je daný zákonem a realizovaný prostřednictvím klíčového pracovníka. Ten pomáhá pěstounům:

  • Při řešení sociálních nebo psychických problémů dítěte.
  • Při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a s výchovou dítěte
  • Při zabezpečení dítěte se zdravotním postižením.
  • V oblasti vzdělávání dítěte, při výběru a hodnocení možností další přípravy dítěte na budoucí povolání a při výběru vhodného zaměstnání
  • V oblasti nabídky kulturní, sportovní a jiné zájmové činnosti svěřeného dítěte
  • Při uplatňování nároků osoby pečující nebo osoby v evidenci a svěřeného dítěte v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, veřejného zdravotního pojištění a při uplatňování jiných nároků a pohledávek.
  • Při využívání sociálních služeb
  • V období po přijetí dítěte do rodiny osoby pečující nebo osoby v evidenci.
  • V období návratu svěřeného dítěte do původní rodiny.
  • Při doplňování odborných znalostí a dovedností tak, aby účastníci mohli splnit povinnost absolvovat 24 hodin vzdělávání v roce.

Příběh

Paní Hana a pan Jiří si vzali do péče sourozence Rudu a Honzu, kterým před dvěma lety tragicky zemřeli oba rodiče. Matka obou chlapců a paní Hana byly sestry. Pěstouni mají dvě vlastní děti, děvče a hocha, ve věku 14 a 9 let.  Žijí s vlastními a svěřenými dětmi v harmonii, nemají s nimi zásadní problémy.  Pěstounka si občas postěžuje, že je toho na ni moc. Ráda by šla do práce a tříletý Ruda by mohl chodit do školky. Má vystudovanou ekonomickou školu a před tím, než si vzali děti do péče, pracovala v bance. V práci o ni stále stojí, mohla by nastoupit do půl roku.  Manžel je zaměstnaný v energetice, kde má slušnou pozici i příjem. Pěstouni od dohody s pověřenou organizací očekávají, že se budou setkávat s ostatními pěstounskými rodinami na klubových setkáních, víkendových pobytech a hlavně sdílet drobné starosti spojené s výchovou a dětí. Nemají problém s absolvováním 24 hodin povinného vzdělávání ročně. Očekávají, že nabídka bude rozmanitá a místně a časově pro ně dostupná. Nepotřebují jinou odbornou pomoc a jsou připraveni v zájmu děti respektovat nastavená pravidla sociálně-právní ochrany dětí státem.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023