Aktuality

22.10.2019, Sekce: Aktuality

„Bylo to takový nesoukromí.“ Co zaznělo v debatě (Ne)zapomenutelní k tématu deinstitucionalizace péče

"Proč více než 67 tisíc lidí uvízlých v ústavech a léčebnách obeplula vlna svobody devadesátých let a zůstává jim zavřená cesta k naplňování lidských práv a co s tím?" bylo hlavním tématem debaty (Ne)zapomenutelní, pořádané Jednotou pro deinstitucionalizaci (JDI) v rámci Festivalu Demokracie dnes. Svůj pohled si vyměňovali zástupci veřejné správy, samosprávy, vzdělavatelů, neziskového sektoru, ředitelé ústavů, ale i lidé, který se to to týká především – bývalá klientka ústavního zařízení a matka chlapce, který vyrůstá v pobytovém zařízení.
přečíst celý článek


9.10.2019, Sekce: Aktuality

Tašky letí za vámi. Hledejte náhradní rodiče spolu s námi

Hledáme SUPER obyčejné lidi. Buď IN pěstoun. To stále platí. Podpořte toto poselství nošením tašky spolu s námi. Vyfoťte se s taškou a sdílejte to. Děkujeme vám!
přečíst celý článek


7.10.2019, Sekce: Aktuality

Podpora duševního zdraví dětí a mladistvých jako jedna z oblastí programu Zdraví

Jak identifikovala Analýza inovativních postupů a služeb pro rodiny a děti (IPŘ 2017), rodinám s dětmi s duševním onemocněním se stále nedaří včas a účinně pomáhat. Možnostmi podpory dětí se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví jsme se proto zabývali v rámci projektové aktivity MPSV zaměřené na inovativní služby pro rodiny s dětmi (blíže viz publikace Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami). Z hlediska dětí je oblast duševního zdraví o to složitější, že se potřeby mění a vyvíjejí, a zvláštního významu tudíž nabývá prevence – včasný záchyt prvních signálů, že potřeby dítěte naplňovány nejsou. Možnost včasného záchytu spočívá v rukou těch, kdo jsou dítěti nejblíže či s ním tráví nejvíce času – typicky rodiče nebo učitelé. Je otázkou, zda právě oni disponují dostatečnými znalostmi a schopnostmi pro to, aby dokázali chování dítěte interpretovat z hlediska potřeby v oblasti duševního zdraví a aby věděli, jak dítěti nejlépe pomoct nebo mu pomoc zprostředkovat. Jaké nové služby vznikají k podpoře duševního zdraví? Jaké možnosti podpory ...
přečíst celý článek


30.9.2019, Sekce: Aktuality

Aby děti na náhradní rodiče dlouho nečekaly… Co lze udělat pro zkvalitnění systému příprav zájemců o náhradní rodinnou péči a vzdělávání náhradních rodičů? Informace naleznete v novém materiálu projektu MPSV

V České republice v tomto okamžiku existuje mnoho různých forem přípravy zájemce o náhradní rodinnou péči na přijetí dítěte do rodiny. Ta je nedílnou součástí odborného posuzování zájemce o náhradní rodinnou péči a její obsah je rámcově definován zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Stávající praxe ukazuje, že kvalita i obsah příprav je velmi variabilní a osciluje od frontálních přednášek k přípravám postaveným na sebepoznávacích aktivitách. Zájemci o náhradní rodinnou péči je třeba garantovat kvalitu služeb, a to jak před přijetím dítěte do rodiny, tj. v období přípravy, tak v období následujícím, po přijetí dítěte do péče. Jak příprava, tak další vzdělávání, jsou neoddělitelnou součástí náhradní rodinné péče a mají vést k jejímu úspěšnému výkonu. Doporučení pro sjednocení současné praxe a systémové změny, včetně vymezení obsahu příprav, najdete v novém materiálu, který je výstupem projektu MPSV.
přečíst celý článek


16.9.2019, Sekce: Aktuality

Zajímá vás dobrá praxe v systému pomoci rodinám s dětmi? A jakou podporu by potřebovaly samotné děti? Představujeme publikaci INOVACE v práci s ohroženými dětmi a rodinami

Co si myslí mladí lidé, kteří vyrůstali mimo svou rodinu, o systému pomoci rodinám s dětmi? Jak prožívali situace, kdy byli odděleni od svých rodičů? Co v té chvíli potřebovali? Jakou podporu očekávali od sociálních pracovníků či pracovníků ve škole? Které informace jim chyběli? Co potřebovali jinak? Ptal se jich někdo na jejich názor? V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jsme mladé lidi s touto zkušeností zapojili do řady aktivit. Jednou z nich byla i spolupráce na publikaci Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami, jejíž součástí je mimo jiné i pohled mladých lidí na to, co by se dalo v systému pomoci zlepšit. A co dalšího v publikaci najdete?
přečíst celý článek


15.8.2019, Sekce: Aktuality

Měření dopadu v sociálně-právní ochraně dětí. Pozvánka na workshop v Ostravě a Praze

Nabízí služba klientům účinnou pomoc? V čem se situace našich klientů zlepšila? Jak můžeme doložit, že je naše služba efektivní? Při hodnocení služby si nevystačíme pouze se zjišťováním spokojenosti klienta se službou, nýbrž potřebujeme (v ideálním případě objektivně) doložit, že služba plní účel, pro který je zřizována, a to na všech úrovních (tj. na úrovni individuální práce s klientem, tak na úrovni nastavení služby i na jejího reagování na sociální problém). Je proto nezbytné měřit účinnost jednotlivých služeb a programů a ověřovat, jaké přinášejí pro klienty výsledky. Proto by součástí běžné praxe poskytování služeb (nejen) pro ohrožené děti a jejich rodiny mělo být kontinuální ověřování dopadu služby na klienty, stejně jako průběžná evaluace fungování služby, analyzující funkční části i překážky v jejím dobrém fungování (více informací k evaluaci a dalším principům najdete např. v publikaci MPSV „Inovovat může každý. Základní principy inovativních přístupů a služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny“). Jedním z nástrojů, který je ...
přečíst celý článek


14.8.2019, Sekce: Aktuality

Co když se to nepovede? Revizní setkání jako nástroj prevence případů neúspěšně zprostředkované či předčasně ukončené pěstounské péče

Pokud se ve své praxi potýkáte s případy neúspěšně zprostředkované náhradní rodinné péče či předčasně ukončené náhradní rodinné péče a kladete si otázky typu: „Jakými kroky a ve které fázi procesu zprostředkování náhradní rodinné péče bylo možné nastalé situaci předejít? Mohla nově vzniklá rodina dostat nějakou odbornou pomoc či podporu, které se jí nedostalo?“, je tato brožura určena právě vám. Najdete v ní doporučení pro svolání revizního setkání, k vedení rozhovoru s dítětem a náhradním rodičem či rolím účastníků setkání.
přečíst celý článek


2.8.2019, Sekce: Aktuality

Jak sjednotit současnou praxi v „párování“ dětí a zájemců o náhradní rodinnou péči? Představujeme Manuál postupů pro zprostředkování náhradní rodinné péče

O jaké principy by se mělo zprostředkování náhradní rodinné péče opírat? Jaké otázky na straně dítěte a zájemce je třeba, aby si pracovník OSPOD položil, než se přistoupí k vlastnímu zprostředkování náhradní rodinné péče? Jsou známa potenciální rizika tohoto zprostředkování, a jaká jsou jejich řešení? Jak se lépe zorientovat ve spisové dokumentaci dítěte a zájemce o náhradní rodinnou péči v příslušných evidencích krajských úřadů? Jak zajistit, aby spisová dokumentace dítěte neopomíjela i to, co dítě umí, jeho zájmy a záliby? Jak je možné ulehčit dítěti jeho přechod do nového výchovného prostředí? Představujeme novou publikaci „Manuál postupů pro zprostředkování náhradní rodinné péče“, která obsahuje i konkrétní nástroje pro tzv. párování dětí a zájemců o náhradní rodinnou péči.
přečíst celý článek


30.7.2019, Sekce: Aktuality

Co bych měl jako pěstoun splňovat a kdo mi pomůže, když to budu potřebovat? Představujeme infoletáky pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Jaké jsou podmínky zprostředkování náhradní rodinné péče? Co musím splňovat? Jaké děti potřebují náhradní rodiče? Jak komunikovat s vlastními dětmi o pěstounství? Jak si společně zvyknout na změnu – nového člena rodiny? A co kontakt s biologickými rodiči dítěte v pěstounce? Jak dítěti zachovat dobrý kontakt s jeho rodiči? Kdo mi pomůže, když si nebudu vědět rady? Lidé, kteří zvažují, že se stanou pěstouny či adoptivní rodiči, řeší mnoho otázek. Odpovědi na řadu z nich a užitečné tipy naleznou v 9 nových infomateriálech, do jejichž přípravy byli zapojeni i samotní pěstouni a pěstounky.
přečíst celý článek


26.7.2019, Sekce: Aktuality

Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči? Tipy najdete v nové brožurce

Místem, kde lze nejlépe naplňovat potřebu náklonnosti k jedné pečující osobě, pokud to nejde ve vlastní rodině dítěte, je náhradní rodinná péče, ať již ve formě adopce či pěstounské péče. Pro to, aby bylo možné dětem tuto péči zprostředkovat, je třeba mít dostatečné množství náhradních rodičů, a tedy mít i strategii kontinuálního oslovování veřejnosti a získávání zájemců o náhradní rodinnou péči. Není vhodné spoléhat se na to, že zájemci o náhradní rodinnou péči budou přicházet sami, na základě vlastní aktivity a touhy či ochoty pomoci ohroženému dítěti. Tyto zájemce je třeba aktivně vyhledávat a zvyšovat povědomí o náhradní rodinné péči. Tipy, jaké nástroje zvolit či co se osvědčilo v zahraničí, najdete v brožuře Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči – příklady dobré praxe.
přečíst celý článek


24.7.2019, Sekce: Aktuality

Chcete začít síťovat služby a nevíte, jak na to? Inspirujte se v našem Průvodci či využijte možnost konzultace

Dovolujeme si vám představit další z výstupů projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany“, konkrétně z aktivity zaměřené na síťování služeb pro děti a jejich rodiny. Materiál Průvodce síťováním služeb pro děti a jejich rodiny shrnuje zkušenosti z tříletého síťování na území 11 krajů a více než 120 obcí ČR, které se do projektu zapojily. V Průvodci najdete i příklady dobré praxe v oblasti rozvoje spolupráce a včasné pomoci ohroženým dětem. Pokud vás zajímá více, můžete se obrátit přímo i na bývalé síťařky a síťaře, jejichž kontakty naleznete na konci článku.
přečíst celý článek


23.7.2019, Sekce: Aktuality

Je normální si říct o pomoc. Představujeme publikaci Včas a spolu, která se věnuje oblasti preventivních služeb pro rodiny s dětmi

Co jsou preventivní služby? Jak vypadá jejich praxe a co by v současné situaci pomohlo, aby rodiny s dětmi dostaly adekvátní pomoc včas? Jak preventivní služby v současném systému ukotvit a na co se zaměřit? Nejen na tyto otázky se snažila odpověď příručka „Včas a spolu. Model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny“.
přečíst celý článekCopyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023